A A A

 

Politici de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

Republica Moldova a ratificat Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, prin Legea nr. 166-XVIII din 09.07.2010, demonstrând interes în ceea ce priveşte elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi ajustarea legislaţiei naţionale în vigoare la prevederile celei internaţionale. Ratificarea Convenţiei de către Republica Moldova a marcat o schimbare importantă în domeniul dizabilităţii.

 

În vederea realizării prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte și obiectivelor documentelor strategice naţionale, activitatea Direcției politici de protecție socială a persoanelor cu dizabilități este orientată și spre promovarea și aplicarea unor noi mecanisme de protecţie socială persoanelor cu dizabilităţi, precum și perfecţionarea cadrului legislativ-normativ pentru asigurarea accesului acestor persoane la prestaţii și servicii sociale.

 

După ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități s-a reuşit înregistrarea mai multor progrese în ceea ce priveşte incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

 

Au fost elaborate și aprobate mai multe acte legislative și normative, care reglementează procesul de reformare a domeniului, inclusiv: au fost aprobate Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități și Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități; a fost reformată instituția responsabilă de determinarea dizabilității și capacității de muncă; au fost reglementate și dezvoltate diferite tipuri de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități (Casa comunitara, Locuința protejată, Asistență personală, Respiro, Plasament familial pentru adulți, ș.a). Totodată, mai este necesar de întreprins în continuare acțiuni concrete în vederea implementării Convenției și a recomandărilor, observațiilor Raportorilor speciali ONU, care au vizitat RM. În acest sens vor fi elaborate și promovate și alte proiecte de acte normative în vederea asigurării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. 

 

În scopul  promovării și implementării politicilor în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi Direcția are următoarele atribuții de bază:


1)    elaborarea și promovarea politicilor în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
2)    elaborarea şi perfecţionarea cadrului normativ în domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi;
3)    elaborarea şi perfecţionarea cadrului normativ privind prestațiile de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități;
4)    elaborarea și perfecționarea cadrului normativ și standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilități;
5)    asigurarea dezvoltării mecanismelor de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi;
6)    efectuarea analizelor implementării politicilor de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi şi elaborarea recomandărilor privind îmbunătăţirea situaţiei în domeniu;
7)    expertizarea și avizarea proiectelor de acte administrative, legislative, normative;
8)    efectuarea analizelor implementării prevederilor tratatelor internaționale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi și a politicilor de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
9)    efectuarea analizelor bunelor practici aplicate la nivel internațional în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități şi elaborarea propunerilor privind îmbunătăţirea situaţiei în domeniu, inclusiv prin amendarea legislației;
10)    coordonarea şi monitorizarea activității Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă și activității Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare;   
11)    acordarea asistenţei metodologice Agenției Naționale Asistență Socială/ structurilor teritoriale de asistenţă socială/organizațiilor neguvernamentale și altor instituții, organizații în implementarea legislaţiei din domeniu;
12)    elaborarea rapoartelor naţionale periodice cu privire la implementarea Convenţiei ONU privind  drepturile persoanelor cu dizabilități și altor tratate, la componenta dizabilitate;
13)    cooperarea cu organizațiile internaționale și partenerii de dezvoltare în vederea realizării programelor naționale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități;
14)    informarea și consultarea persoanelor cu dizabilități, organizaţiilor neguvernamentale din domeniu și altor instituții interesate, despre drepturile acestora și politicile în domeniu, precum şi despre prevederile cadrului normativ din domeniu, inclusiv, prin organizarea și participarea la diferite evenimente și corespondența scrisă.