A A A

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a dat start Concursului de selectare a organizației neguvernamentale pentru organizarea acțiunilor de implicare a autorităților publice locale în promovarea îmbătrânirii active

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a dat start Concursului de selectare a organizației neguvernamentale pentru organizarea

acțiunilor de implicare a autorităților publice locale în promovarea îmbătrânirii active

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lansează Concursul de selectare a organizației neguvernamentale pentru organizarea acțiunilor de implicare a autorităților publice locale în promovarea îmbătrânirii active.

 

Concursul este organizat în conformitate cu Planul de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1477 din 20 decembrie 2017, și are ca scop sporirea gradului de participare a vârstnicilor la procesul de luare a deciziilor, crearea grupurilor de auto-ajutor al vârstnicilor și organizarea voluntarilor vârstnici.

 

Procesul de aplicare

Dosarul poate fi depus până la data de 13.09.2019, ora 16.00, la sediul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 2, biroul 119.

 

Dosarul depus la Cancelaria Ministerului trebuie să includă:

 

1) CV-ul organizației;

2) Copia certificatului de înregistrare a organizației, autentificată prin parafa instituției și semnătura conducătorului;

3) Formularul de aplicare, conform anexei nr.1;

4) Recomandări din partea autorităților/instituțiilor/partenerilor de proiecte.

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la numerele de telefon: 022 26 88 75 sau la adresa de email: aliona.cretu@msmps.gov.md

 

 

Anexa nr.1

la Ordinul nr. 916

        din 02 august 2019

 

Regulamentul

concursului de selectare a organizației neguvernamentale pentru organizarea

acțiunilor de implicare a autorităților publice locale în promovarea îmbătrânirii active

 

 

I. Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte procedura de organizare şi desfăşurare de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare Minister) a concursului de selectare a organizației neguvernamentale pentru organizarea acțiunilor de implicare a autorităților publice locale în promovarea îmbătrânirii active.

2. Concursul este organizat în vederea asigurării implementării Programului pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.406/2014. 

 

II. Condiţiile de participare la concurs

3. La concurs pot participa organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova care au experiență în organizarea evenimentelor și acțiunilor în domeniul promovării și respectării drepturilor omului (studii, sondaje, conferințe, seminare, ateliere de lucru, etc.).

4. Dosarele pentru participare la concurs se prezintă până la data de 13 septembrie 2019, ora 16.00, la sediul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 2, biroul 119.

5. Înregistrarea şi participarea la concurs are loc în baza dosarului depus.

6. Pe dosarul înaintat la concurs se indică denumirea completă a organizației, confirmată prin semnătura președintelui (ştampilă, după caz) şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail).

7. Dosarul conține următoarele acte:

1) CV-ul organizației;

2) Copia certificatului de înregistrare a organizației, autentificată prin parafa instituției și semnătura conducătorului;

3) Formularul de aplicare, conform anexei nr.1;

4) Recomandări din partea autorităților/instituțiilor/partenerilor de proiecte.

 

III. Sarcinile organizației neguvernamentale selectate

8. Organizația neguvernamentală selectată,în termen de până la 31 decembrie 2019, va realiza următoarele acțiuni:

1) organizarea concursului de selectare a autorităților publice locale de nivelul întâi sau doi, care vor fi asistate prin suport logistic și informațional în organizarea acțiunilor de consultare a vârstnicilor, crearea grupurilor de auto-ajutor al vârstnicilor și organizarea voluntarilor vârstnici;

2) elaborarea materialelor necesare pentru realizarea procedurii de lansare și desfășurare a concursului de selectare a autorităților publice locale de nivelul întâi sau doi;

3) asigurarea creării și funcționării Comisiei de evaluare și selectare a autorităților publice locale de nivelul întâi sau doi, cu includerea și a unui reprezentant al Ministerului;

4) organizarea unui eveniment public cu prezentarea rezultatelor atinse în cadrul proiectului.

 

IV. Modalitatea de examinare a dosarelor

9. Dosarele înaintate la concurs sunt analizate de către Comisia de examinare, componenţa căreia este stabilită prin ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției sociale.

10. Comisia de examinare se formează dintr-un număr impar, dar nu mai mult de 5 persoane.

11. Fiecare membru al Comisiei de examinare semnează o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului din anexa nr.2.

12. Preşedintele Comisiei asigură convocarea și prezidarea şedinţelor Comisiei.

13. Secretarul Comisiei întocmește procesul verbal al ședințelor Comisiei.

14. Procesul-verbal al ședinței Comisiei de examinare se semnează de către toți membrii Comisiei de examinare și conține o motivare succintă a deciziilor Comisiei de examinare.

15. În luarea deciziei, Comisia ține cont de experiența organizației în organizarea diverselor evenimente și acțiuni privind promovarea și respectarea drepturilor omului (studii, sondaje, conferințe, seminare, ateliere de lucru, etc.), respectarea criteriilor menționate în pct. 6 și 7 și oferirea serviciilor solicitate la costul cel mai mic.

16. Dosarele prezentate sunt analizate și evaluate de către membrii Comisiei de examinare, în corespundere cu cerințele înaintate, iar deciziile Comisiei de examinare se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor desemnați.

17. Rezultatele concursului se publică pe pagina web a Ministerului.

 

 

IV. Dispoziții finale

18. Organizația neguvernamentală are obligația să prezinte raport Ministerului privind realizarea sarcinilor stabilite în capitolul III al prezentului Regulament.

19. Regulamentul intră în vigoare din data aprobării prin ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției sociale.

 

  

Anexa nr.1

la Regulamentul concursului de selectare a organizației neguvernamentale

pentru organizarea acțiunilor de implicare a autorităților publice locale

în promovarea îmbătrânirii active

 

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

 

FORMULAR DE APLICARE

pentru concursul de selectare a organizației neguvernamentale pentru

organizarea acțiunilor de implicare a autorităților publice locale

în promovarea îmbătrânirii active

 

INFORMATIA DESPRE APLICANT

Aplicant

Aplicant

 

Adresa completă

 

Număr de telefon (mobil)

 

Adresa electronică

 

 

Persoana de contact

Nume, Prenume

 

Adresa completă

 

Număr de telefon (mobil)

 

Adresa electronică

 

2.Informaţie relevantă despre experienţa organizaţiei în domeniul organizării evenimentelor și

diverselor acțiuni privind promovarea și respectarea drepturilor omului (studii, sondaje,

conferințe, seminare, ateliere de lucru, etc.). (max. 300 cuvinte)

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la Regulamentul concursului de selectare a organizației neguvernamentale

pentru organizarea acțiunilor de implicare a autorităților publice locale

în promovarea îmbătrânirii active

 

 

Declaraţia de imparţialitate

                                               

Subsemnatul/a, ca persoană fizică, cu privire la evaluarea dosarelor depuse în cadrul concursului de selectare a unei organizații nonguvernamentale, care va organiza concursul de selectare a organizației neguvernamentale pentru organizarea acțiunilor de implicare a autorităților publice locale în promovarea îmbătrânirii active, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, şi de asemenea, mă oblig să informez secretarul Comisiei de examinare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

 

Numele şi prenumele _____________________________________________

 

 

Organizația/Funcţia _______________________________________________

 

 

Semnătura _____________________