A A A

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anunță Concurs de selectare a organizației neguvernamentale pentru organizarea testării practicilor locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor în 30 companii/instituții din Republica Moldova

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale lansează Concursul de selectare a organizației neguvernamentale pentru organizarea testării practicilor locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor în 30 companii/instituții din Republica Moldova.

 

Concursul este organizat în conformitate cu Planul de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1477 din 20 decembrie 2017, și are ca scop crearea condițiilor de ocupare care să permită unui număr mai mare de angajați cu vârsta 60+ să depășească barierele de a rămâne în câmpul muncii și ca vârstnicii să beneficieze de mai multe opțiuni de incluziune pe piața muncii.

 

Procesul de aplicare

Dosarul poate fi depus până la data de 05.09.2019, ora 16.00, la sediul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 2, biroul 119.

 

Dosarul depus trebuie să includă:

 

1) CV-ul organizației;

2) Copia certificatului de înregistrare a organizației, autentificată prin parafa instituției și semnătura conducătorului;

3) Formularul de aplicare, conform anexei nr.1;

4) Recomandări din partea autorităților/instituțiilor/partenerilor de proiecte.

 

Mai multe detalii pot fi solicitate la numerele de telefon: 022 26 88 75 sau la adresa de email: aliona.cretu@msmps.gov.md

 

 

Anexa nr.1

la Ordinul nr. 917

din 02 august 2019

 

Regulamentul

concursului de selectare a organizației neguvernamentale pentru organizarea

testării practicilor locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor în 30 companii/instituții din

Republica Moldova

 

 

I.    Dispoziţii generale

1. Prezentul Regulament stabileşte procedura de organizare şi desfăşurare de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (în continuare Minister) a concursului de selectare a organizației neguvernamentale pentru organizarea testării practicilor locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor în 30 companii/instituții din Republica Moldova.

2. Concursul este organizat în vederea asigurării implementării Programului pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.406/2014.

 

II. Condiţiile de participare la concurs

3. La concurs pot participa organizațiile neguvernamentale din Republica Moldova care au experiență în organizarea evenimentelor și acțiunilor în domeniul promovării și respectării drepturilor omului (studii, sondaje, conferințe, seminare, ateliere de lucru, etc.).

4. Dosarele pentru participare la concurs se prezintă până la data de 5 septembrie 2019, ora 16.00, la sediul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 2, biroul 119.

5. Înregistrarea şi participarea la concurs are loc în baza dosarului depus.

6. Pe dosarul înaintat la concurs se indică denumirea completă a organizației, confirmată prin semnătura președintelui (ştampilă, după caz) şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail).

7. Dosarul conține următoarele acte:

1) CV-ul organizației;

2) Copia certificatului de înregistrare a organizației, autentificată prin parafa instituției și semnătura conducătorului;

3) Formularul de aplicare, conform anexei nr.1;

4) Recomandări din partea autorităților/instituțiilor/partenerilor de proiecte.

 

III. Sarcinile organizației neguvernamentale selectate

8. Organizația neguvernamentală selectată,în termen de până la 31 decembrie 2019, va realiza următoarele acțiuni:

1) în comun cu Ministerul și Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, selectează 30 companii/instituții din Republica Moldova care să testeze proceduri de nediscriminare axate pe vârstnici, conform Conceptului locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor, elaborat de Minister în parteneriat cu Fondul ONU pentru Populație și Departamentul ONU pentru Afaceri Sociale și Economice;

2) să asigure servicii de transport, elaborarea materialelor necesare și realizarea procedurii de testare.

 

IV. Modalitatea de examinare a dosarelor organizațiilor neguvernamentale

9. Dosarele înaintate la concurs sunt analizate de către Comisia de examinare, componenţa căreia este stabilită prin ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției sociale.

10. Comisia de examinare se formează dintr-un număr impar, dar nu mai mult de 5 persoane.

11. Fiecare membru al Comisiei de examinare semnează o declaraţie de imparţialitate, potrivit modelului din anexa nr.2.

12. Preşedintele Comisiei asigură convocarea și prezidarea şedinţelor Comisiei.

13. Secretarul Comisiei întocmește procesul verbal al ședințelor Comisiei.

14. Procesul-verbal al ședinței Comisiei de examinare se semnează de către toți membrii Comisiei de examinare și conține o motivare succintă a deciziilor Comisiei de examinare.

15. În luarea deciziei, Comisia ține cont de experiența organizației în organizarea diverselor evenimente și acțiuni privind promovarea și respectarea drepturilor omului (studii, sondaje, conferințe, seminare, ateliere de lucru, etc.), respectarea criteriilor menționate în pct. 6 și 7 și oferirea serviciilor solicitate la costul cel mai mic.

16. Dosarele prezentate sunt analizate și evaluate de către membrii Comisiei de examinare, în corespundere cu cerințele înaintate, iar deciziile Comisiei de examinare se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor desemnați.

17. Rezultatele concursului se publică pe pagina web a Ministerului.

 

IV. Dispoziții finale

18. Organizația neguvernamentală are obligația să prezinte raport Ministerului privind realizarea sarcinilor stabilite în capitolul III al prezentului Regulament.

19. Regulamentul intră în vigoare din data aprobării prin ordinul ministrului sănătății, muncii și protecției sociale.

 

 


 

Anexa nr.1

la Regulamentul concursului de selectare a organizației neguvernamentale

pentru organizarea testării practicilor locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor

în 30 companii/instituții din Republica Moldova

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE

 

FORMULAR DE APLICARE

pentru concursul de selectare a organizației neguvernamentale pentru organizarea

testării practicilor locurilor de muncă prietenoase

vârstnicilor în 30 companii/instituții din Republica Moldova

 

INFORMATIA DESPRE APLICANT

Aplicant

Aplicant

 

Adresa completă

 

Număr de telefon (mobil)

 

Adresa electronică

 

 

Persoana de contact

Nume, Prenume

 

Adresa completă

 

Număr de telefon (mobil)

 

Adresa electronică

 

2.Informaţie relevantă despre experienţa organizaţiei în domeniul organizării evenimentelor și

diverselor acțiuni privind promovarea și respectarea drepturilor persoanelor vârstnice (studii,

sondaje, conferințe, seminare, ateliere de lucru, etc.). (max. 300 cuvinte)

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2

la Regulamentul concursului de selectare a organizației neguvernamentale

pentru organizarea testării practicilor locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor

în 30 companii/instituții din Republica Moldova

 

 

Declaraţia de imparţialitate

                                               

Subsemnatul/a, ca persoană fizică, cu privire la evaluarea dosarelor depuse în cadrul concursului de selectare a unei organizații nonguvernamentale, care va organiza testarea practicilor locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor în 30 companii din Republica Moldova, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, şi de asemenea, mă oblig să informez secretarul Comisiei de examinare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict.

 

Numele şi prenumele _____________________________________________

 

 

Organizația/Funcţia _______________________________________________

 

 

Semnătura _____________________