A A A

 

Despre noi

Ministerul  Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este organul central de specialitate al administraţiei publice care asigură realizarea politicii guvernamentale în domeniile de activitate: sănătate, muncă, protecție socială, demografie.

 

 

În activitatea sa, Ministerul se conduce de Constituţia Republicii Moldova, de Legea nr. 136 din 7 iulie 2017 cu privire la Guvern, Hotărâre de Guvern Nr. 694 din  30.08.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi de alte acte normative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului.

 

 

Misiunea Ministerului :  Elaborarea, promovarea și realizarea politicilor statului în domeniul sănătății, muncii, familiei, egalității de șanse și protecției sociale pentru asigurarea unui sistem de sănătate și social de calitate, echitabil şi accesibil pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova.

 

 

Viziunea Ministerului: O populație sănătoasă cu o constantă îmbunătăţire a calității vieţii, cu o rată redusă de sărăcie şi risc minim de excluziune socială.

 

 

Pentru a contribui la dezvoltarea sistemului social, dar și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor publice specifice, angajații ministerului și ai instituțiilor din subordinea acestuia împărtășesc următoarele valori comune:

• Profesionalism şi eficienţă;

• Responsabilitate și dedicație;

• Orientarea către nevoile cetăţenilor cu grijă și compasiune;

• Corectitudinea, etică şi integritate profesională;

• Obiectivitate, imparţialitate şi transparenţă.

 

 

Conducerea Ministerului este exercitată de către ministru. În cadrul Ministerului activează un secretar general de stat şi cinci secretari de stat, care deţin statut de funcţionari publici de conducere de nivel superior, numiţi în funcţie pe criterii de profesionalism, în conformitate cu legislaţia.

 

 

Structura ministerului este compusă din 12 direcții, 4 secții și 8 servicii, precum și 21 de instituții subordinate.

 

 

Funcţiile de bază ale Ministerului sunt:

- elaborarea documentelor de politici, proiectelor de acte normative în domeniile administrate , inclusiv a celor pentru asigurarea executării actelor normative şi decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, după publicarea acestora în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;

- colaborarea, în conformitate cu legislaţia naţională, cu instituţii de profil din străinătate în domeniile administrate;

- realizarea actelor normative şi implementarea tratatelor internaţionale ale Republicii Moldova în domeniile administrate, întocmirea rapoartelor privind executarea acestora;

- examinarea şi avizarea proiectelor de acte normative elaborate de alte autorităţi ale administraţiei publice şi remise spre examinare;

- elaborarea, aprobarea și implementarea strategiilor sectoriale de cheltuieli, prezentarea propunerilor pentru elaborarea cadrului bugetar pe termen mediu, elaborarea propunerilor de buget în domeniile administrate, a planului anual de activitate, precum şi monitorizarea anuală a gradului de implementare a acestora prin elaborarea şi publicarea rapoartelor respective;

- organizarea sistemelor de planificare, executare, evidenţă contabilă şi raportare a bugetului în cadrul Ministerului și, după caz, în cadrul instituțiilor bugetare din subordine;

- asigurarea gestionării alocațiilor bugetare și administrarea patrimoniului;

- coordonarea şi monitorizarea activităţii autorităţilor administrative din subordine şi a instituţiilor publice în care Ministerul are calitatea de fondator;

- gestionarea, în condițiile legii, a programelor internaționale de asistență financiară pentru susținerea reformelor sistemelor de asistență medicală și de protecție socială.