A A A

 

Concurs pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor desfășurate de Comitetele sectoriale pentru formarea profesională, pentru anul 2018

În corespundere cu „Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor desfăşurate de Comitetele sectoriale pentru formarea profesională”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 253 din 27 martie 2018. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anunță concurs pentru finanţarea din bugetul de stat a proiectelor desfășurate de Comitetele sectoriale pentru formarea profesională, pentru anul 2018.

 

Cuantumul total al alocaţiilor bugetare prevăzute pentru concurs constituie 1.300.000,0 lei. Cuantumul finanţării unui proiect nu poate depăși 100 mii lei.

 

Priorităţile pentru anul 2018:

 

- asigurarea platformelor de comunicare şi cooperare în cadrul sectorului (agenții economici, instituțiile de învățămînt, autoritățile publice centrale);

- corelarea sistemului de formare profesională cu necesităţile pieței muncii;

- identificarea tendinţelor cu privire la cererea și oferta de forță de muncă din sector.

 

Condiţiile de participare:

 

Comitetele sectoriale pentru formarea profesională vor depune la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale dosare care vor cuprinde următoarele acte:

1. Solicitarea de participare la concurs (conform anexei nr.1 a Regulamentului);

2. Proiectul (conform anexei nr.2 a Regulamentului);

3. Bugetul de venituri şi cheltuieli al proiectului(conform anexei nr.3 a Regulamentului);

4. Dovada existenţei surselor de finanţare proprii sau oferite de terţi (scrisori de intenţie, contracte de sponsorizare, alte forme de sprijin financiar), după caz;

5. Copiile situaţiilor financiare anuale pe 2 ani consecutivi, prezentate Serviciului informaţional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică, după caz;

6. Certificatul despre lipsa datoriilor faţă de buget, după caz;

7. Certificatul comitetului sectorial privind lipsa obligaţiilor restante faţă de alte persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite, după caz.

8. Datele privind persoana juridică;

9. CV-ul coordonatorului de proiect;

10. Copia statutului comitetului sectorial;

11. Copia deciziei de înregistrare a comitetului sectorial.

 

Termenul limită de prezentare a proiectelor este 8 iunie 2018.

 

Data de desfășurare a concursului: 25 iunie 2018

 

În cazul în care, proiectul nu corespunde cerinţelor stipulate în Regulament, acesta nu va fi acceptat în concurs.

 

Lista propunerilor de proiectelor depuse pentru concurs va fi publicată pe pagina-web oficială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (http://msmps.gov.md) nu mai târziu de data de 12 iunie 2018.

 

Lista proiectelor cîştigătoare în concurs va fi publicată pe pagina-web oficială a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale la adresa indicată, până la data de 29 iunie 2018.

 

Beneficiarii proiectelor vor încheia contracte de finanţare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în termeni de 15 zile după plasarea pe pagina-web oficială a Ministerului a listei de proiecte cîştigătoare.

 

Comitetele sectoriale pentru formarea profesională interesate vor depune dosarul de participare în pachet închis, la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale unde va fi înregistrat cu eliberarea documentului confirmativ.

 

La adresa: Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, str. Vasile Alecsandri, 2, MD-2009 Chişinău.

 

Persoana responsabilă: Mariana Stîrcul - consultant principal, Direcția politici ocupaționale și de reglementare a migrației, tel: (022) 268 844, e-mail: mariana.stircul@msmps.gov.md.