A A A

 

Anunţ privind desfășurarea concursului pentru suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul Aparatului central al ministerului

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale (str. V. Alecsandri, 2, mun.Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul Aparatului central al ministerului:

 

-        Șef, (fpc), Direcția politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii – 1 unitate;

-        Șef, (fpc), Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor – 1 unitate;

-        Șef, (fpc), Serviciul audit intern – 1 unitate;

-        Consultant principal, (fpe), Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatului social – 1 unitate;

-        Consultant superior, (fpe), Serviciul de informare și comunicare cu mass-media – 1 unitate;

-        Consultant superior, (fpe), Direcția politici în domeniul asistenței medicale primare, urgente și comunitare, (perioadă determinată) – 1 unitate.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 • · CV-ul;

 • · formularul de participare (Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, Anexa nr. 1);

 • · copia buletinului de identitate;

 • · copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

 • · copia carnetului de muncă sau o adeverință ce atestă vechimea în muncă;

 • · certificatul medical;

 • · cazierul judiciar;
  • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Notă: -Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 • · Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de pînă la 16 octombrie 2019, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir.107, telefon de contact: 022-26-88-02, 022/26-88-74, 022/26-88-72 e-mail : victoria.olaru@msmps.gov.md)

 

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Cetăţean al Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu ;

4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

5. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă

6. Lipsa antecedentelor penale nestinse;

7. Apt de muncă – (din punct de vedere medical);

8. Nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Aptitudini: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control).

Atitudini necesare: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate. corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.

Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

 1. 1.    Șef, (fpc), Direcția politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii

Scopul general al funcției: Contribuirea la asigurarea drepturilor copilului și familiilor cu copii.

 

Sarcinile de bază:

 1. Promovarea implementării prevederilor tratatelor internaționale în domeniul drepturilor copilului.

 2. Coordonarea procesului de analiză, elaborare și promovare a implementării politicilor şi cadrului normativ în domeniul protecţiei drepturilor copilului și familiilor cu copii, de dezvoltare a serviciilor sociale adresate familiilor cu copii, copiilor în situație de risc şi copiilor separați de părinți, precum și de aplicare a instrumentelor și mecanismelor sectoriale și intersectoriale de asistență și protecție a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți, precum și de avizare a proiectelor de acte normative care au tangent cu domeniul respectiv.
  1. Coordonarea procedurilor privind: adopția internațională a copiilor, înapoierea în Republica Moldova sau în statele de reședință habituală în cazurile deplasării sau reținerii ilegale a copiilor cetățeni ai RM, precum și de repatriere a copiilor, cetățeni ai Republicii Moldova, identificați fără însoțitori legali pe teritoriul altor state.
  2. Coordonarea în comun cu autorităţile publice centrale şi locale, cu organismele internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale realizării programelor sociale de protecţie a drepturilor copilului și familiilor cu copii și cooperarea cu organizațiile internaționale, organizațiile neguvernamentale, autoritățile publice centrale și locale în procesul de elaborare și/sau implementare a proiectelor de asistență tehnică în domeniul protecției drepturilor copilului și familiilor cu copii.
  3. Coordonarea procesului de elaborare a rapoartelor privind sistemul de protecție a copilului, a rapoartelor naţionale periodice privind aplicarea la nivel naţional a Convenţiei ONU privind drepturile copilului și a prevederilor altor tratate/acorduri în domeniul protecției drepturilor copilului, precum și de elaborare a planului anual de activitate și a rapoartelor periodice privind activitatea Direcției.
  4. Coordonarea acordării asistenţei metodologice în domeniul protecţiei drepturilor copilului și familiilor cu copii.
  5. 7.      Asigurarea managementului administrativ al Direcției.

 

Cerințe speciale:

Studii:

-     Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul dreptului, pedagogiei, psihologie, asistență socială sau alte domenii conexe;

-        Cunoaşterea politicilor și legislaţiei în domeniul protecției familiei și copilului;

-     Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2).

Experienţă profesională: 4 ani deexperienţă profesională în domeniu.

Bibliografie:

 1. Codul Familiei adoptat prin Legea nr.1316-XIV/2000;

 2. Codul administrativ nr. 116/2018 

 3. Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989;

 4. Legea nr.140/2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți;

 5. Legea nr. 315/2016 privind prestațiile sociale pentru copii;

 6. Legea nr. 123/2010 cu privire la serviciile sociale;

 7. Legea nr. 338/1994 cu privire la drepturile copilului;

 8. Legea nr.99/2010 privind regimul juridic al adopției

 9. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158/2008;

 10. Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

 11. Hotărîrea Guvernului nr.270/2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului;

 12. Hotărîrea Guvernului nr.1182/2010, pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu;

 13. Hotărîrea Guvernului nr.1478/2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii;

 14. Hotărîrea Guvernului nr. 889/2013 pentru aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii;

 15. Hotărîrea Guvernului nr.143/2018 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului.

 

 1. 2.    Șef, (fpc), Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor

Scopul general al funcției: Contribuirea la elaborarea politicilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii.

Sarcinile de bază:

 1. Coordonarea elaborării, avizării şi promovarea actelor normative;

 2. Coordonarea procesului de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), prin participare la elaborarea cadrului normativ şi strategiilor sectoriale şi sincronizarea acestora cu obiectivele programului de modernizare tehnologică a guvernării;

 3. Coordonarea proiectelor soluţiilor tehnologice şi a resurselor TI;

 4. Coordonarea procesului de consolidare a capacităţii pentru Guvernarea electronică;

 5. Coordonarea procesului de elaborare a informaţiilor privind implementarea  recomandărilor stipulate în rapoartele elaborate de către organele cu drept de control;

 6. Asigurarea managementului administrativ al serviciului.

 

Cerințe speciale:

Studii:

-        superioare, de licenţă, în domeniul tehnologiei informaţiei.

-        cunoaşterea legislaţiei în domeniu; managementul proiectelor tehnologiei informaţiei

Experienţă profesională: 2 ani deexperienţă profesională în domeniu.

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivelul B1).

Bibliografie:

 Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI/2008;

Legea privind Codul de Conduită a funcţionarului public nr.25-XVI/2008;

Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016;  

Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133/2011;

Legea privind accesul la informaţie nr. 982/2000

Hotărîrea Guvernului nr. 694/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărîrea Guvernului nr.  733/2006 cu privire la Concepţia guvernării electronice;

Hotărîrea Guvernului nr.  710/2011cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare);

Hotărîrea Guvernului nr. 188/2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet;

Hotărîrea Guvernului nr. 330/2012 cu privire la crearea şi administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice;

Hotărîrea Guvernului nr. 499/2012 cu privire la subdiviziunea e- Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale.

 

 1. 3.    Șef, (fpc), Serviciul audit intern

Scopul general al funcției: Realizarea misiunii auditului intern prin desfăşurarea activităţii într-un mod independent şi obiectiv, în scopul de a asigura un grad de control asupra operaţiunilor şi de a ajuta instituţia în atingerea obiectivelor, evaluând, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de management financiar şi control, cu propuneri de consolidare a eficacităţii acestora.

Sarcinile de bază:

- Elaborarea și prezentarea spre aprobare Ministrului a proiectelor Cartei de audit intern  și, în caz de necesitate, a instrucțiunilor proprii de aplicare a Normelor Metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public;

- Elaborarea și înaintarea spre aprobare Ministrului a planului strategic și a planului anual al activității de audit intern; 

- Organizarea activității de audit intern;

- Elaborarea și prezentarea rapoartelor privind rezultatele activității de audit intern Direcției politici în domeniul controlului financiar public intern a Ministerului Finanțelor;

- Stabilirea obiectivelor misiunii de audit intern de comun acord cu Ministrul MSMPS, determinarea ariei de aplicabilitate a acesteia, inclusiv revizuirea  și aprobarea programului de lucru al misiunii de audit intern;

-  Examinarea proiectelor rapoartelor de audit intern și documentelor de lucru, inclusiv elaborarea mecanismului de urmărire a implementării recomandărilor.

 

Cerințe speciale:

Studii:

-        Superioare în domeniul economie, finanţe, audit sau drept;

-        Cursuri de perfecţionare în domeniul managementului finanţelor publice/ controlului financiar public intern.

Experienţă profesională: 2 ani deexperienţă profesională în domeniu.

Abilități de utilizare a computerului.

Deținerea certificatului de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public, eliberat de către Ministerul Finanțelor constituie un avantaj.

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;

Codul administrativ nr. 116/2018 ;
Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158/2008;
Legea privind codul de conduită al funcţionarului public nr. 25-XVI/2008;
Legea nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr. 158-XVI/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Legea nr. 271/2017 privind auditul situațiilor financiare;
Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern;
Legea contabilității nr. 113/2007;

Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

Ordinul Ministerului finanţelor nr. 189/2015 „Cu privire la aprobarea Standardele naţionale de control intern în sectorul public”;
Ordinul Ministerului finanţelor nr. 153/2018 ”Cu privire la aprobarea standardelor naționale de audit intern”

Ordinul Ministerului finanţelor nr. 74/2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament model de funcționare a unității de audit intern);

Ordinul Ministerului finanţelor nr. 105/2013 „Normele metodologice de audit intern în sectorul public”;
Ordinul Ministerului finanţelor nr. 113/2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public ;
Ordinul Ministerului finanţelor nr. 100/2012 „Regulamentul privind certificarea auditorilor interni în sectorul public”.

Ordinul nr.4 din 09.01.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea Declaraţiei de răspundere managerială

 

 1. 4.    Consultant principal, (fpe), Direcția politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriat social – 1 unitate;

Scopul general al funcţiei: Participarea la elaborarea și implementarea politicii statului în domeniul securității și sănătății în muncă.

 

                    Sarcinile de bază:

- Elaborarea cadrului normativ în domeniul securității și sănătății în muncă, inclusiv asigurarea transpunerii directivelor europene de incidență prevăzute de Acordul de Asociere RM-UE;

 - Participarea în cadrul Consiliilor de soluționare a disputelor create în cadrul organelor cu atribuții de control al securității și sănătății în muncă;

- Elaborarea rapoartelor inițiale și periodice la Convențiile Organizației Internaționale a Muncii în domeniul securității și sănătății în muncă ratificate de Republica Moldova;

- Prezentarea de propuneri privind ratificarea sau denunțarea Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii în domeniul securității și sănătății în muncă;

- Dirijarea metodologică a aplicării legislației în domeniul securității și sănătății în muncă;

- Expertizarea proiectelor de acte normative cu relevanță în domeniul securității și sănătății în muncă și prezentarea propunerilor de perfecționare a legislației muncii.

 

Cerințe specifice:

Studii: superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul dreptului.

-        cursuri de perfecţionare profesionale în domeniul securității și sănătății în muncă.

Experiență profesională: 2 ani deexperienţă profesională în domeniu;

Cunoașterea limbii engleze (nivel B1).

Bibliografia:

Constituția Republicii Moldova;

Codul muncii nr. 154-XV/2003;

Codul administrativ nr. 116/2018;

Legea privind Inspectoratul de Stat al Muncii nr. 140-XV/2001;

Legea securității și sănătății în muncă nr. 186- XVI/2008;

Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr. 131/2012;

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI/2008;

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public  nr. 25-XVI/2008;

Legea cu privire la prevenirea și combaterea corupției nr. 90-XVI/2008;

Legea cu privire la actele normative nr.100/2017;

Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016; 

Acte normative în domeniul de specialitate aprobate de Guvern.

 

 

 1. 5.    Consultant superior, (fpe), Serviciul de informare și comunicare cu mass-media

Scopul general al funcției: Contribuirea la asigurarea informării continue a societății privind activitatea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Promovarea inițiativelor și politicilor Ministerului, lansate în conformitate cu Programul de activitate al Ministerului și cu alte documente strategice naționale.

Sarcinile de bază:

-        Elaborarea concepțiilor de comunicare a reformelor demarate de minister;

-        Organizarea desfășurării evenimentelor publice ale ministerului;

-        Asigurarea protocolului evenimentelor publice ale ministerului;

-        Acordarea suportului metodologic subdiviziunilor ministerului, instituțiilor din subordinea ministerului în domeniul tehnicilor de comunicare cu mass-media;

-        Organizarea întrevederilor conducătorilor subdiviziunilor ministerului cu reprezentanții mijloacelor de informare în masă.

Cerințe speciale:

Studii:

-        Superioare de licență sau echivalente, preferabil în domeniul comunicării;

-     Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1).

Experienţă profesională: 1 an deexperienţă profesională în domeniu.

Bibliografie:

Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice din 1961

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI /2008;

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI/2008;

Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133/2016; 

Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;

Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare;

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;

Hotărîrea Guvernului nr. 1211/2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale.

 

 

 1. 6.    Consultant superior, (fpe), Direcția politici în domeniul asistenței medicale primare, urgente și comunitare (perioadă determinată)

Scopul general al funcţiei: Elaborarea politicilor publice și cadrul normativ în domeniul asistenței medicale.

 

Sarcinile de bază:

-        Elaborararea politicilor în domeniul asistenței medicale urgente.

-        Elaborarea, avizarea și sinteza cadrului normativ de implementare a politicilor în domeniul asistenței medicale urgente prespitalicești.

-        Monitorizarea și evaluarea implementării politicilor privind asistența medicală urgentă și elaborarea propunerilor de politici publice sau a cadrului normativ de implementare a politicilor.

-        Elaborarea informațiilor analitice și rapoartelor în domeniul asistenței medicale urgente.

-        Examinarea și avizarea proiectelor de acte normative ale altor ministere conform domeniului de competență.

-        Monitorizarea, evaluarea, elaborarea rapoartelor privind implementarea Programului național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 2016-2020.

Cerințe speciale:

Studii:

-        studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu medical, studii postuniversitare prin rezidențiat sau echivalentul acestora sau studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

-        studii de masterat prezintă un avantaj.

Experienţă profesională: 1 an deexperienţă profesională în domeniu.

-     Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1).

 

Bibliografie:

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI/2008;

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public  nr. 25-XVI/2008;

Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995;

Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr.263/2005;

Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1558/1998;

Hotărîrea Guvernului nr. 694/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărărea Guvernului nr.1387/2007 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.