A A A

 

Anunţ privind concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul Aparatului central al ministerului

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul Aparatului central al ministerului:

 

- Șef, (fpc), Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor – 1 unitate;

 

- Șef, (fpc), Serviciul audit intern – 1 unitate;

 

- Șef, (fpc), Serviciul de informare și comunicare cu mass-media – 1 unitate;

 

- Consultant principal, (fpe), Direcția politici în domeniul sănătății publice – 1 unități;

 

- Consultant principal, (fpe), Direcția politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii – 1 unitate;

 

- Consultant principal, (fpe), Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor – 1 unitate;

 

- Consultant principal, (fpe), Serviciul de informare și comunicare cu mass-media – 1 unitate;

 

- Consultant principal, (fpe), Serviciul politici demografice, (perioadă determinată) – 1 unitate;

 

- Consultant superior, (fpe), Direcția politici în domeniul asistenței medicale primare, urgente și comunicare, (perioadă determinată) – 1 unitate.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

· CV-ul;

· formularul de participare (Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, Anexa nr. 1);

· copia buletinului de identitate;

· copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

· copia carnetului de muncă;

· certificatul medical;

· cazierul judiciar;

· documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

 

Notă:

- Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs: este de pînă la 24 iulie 2019, inclusiv.

 

Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir.107, telefon de contact: 022-26-88-02, 022/26-88-74, 022/26-88-72 e-mail : victoria.olaru@msmps.gov.md)

 

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 

1. Cetăţean al Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu ;

4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

5. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă

6. Lipsa antecedentelor penale nestinse;

7. Apt de muncă – (din punct de vedere medical);

8. Nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Aptitudini: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control).

 

Atitudini necesare: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate. corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.

 

Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1.

 

Cerințe speciale: descarcă aici