A A A

 

Anunț! Inspecția Socială

Inspecția Socială; (Chișinău, Șoseaua Hîncești, 53, Bloc ”B”) anunță concurs pentru suplinirea funcțiilor publice vacante. CV-ul, formularul de participare, buletinul de identitate (originalul și copia), diploma de studii superioare (originalul, copia), carnetul de muncă (originalul și copia), cazierul juridic (după angajare), formularul de participare (Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, anexa) pot fi prezentate la Serviciul resurse umane al Inspecției Sociale, pînă la 15 iulie 2016, et. 6, bir. 617. Telefon de contact: 022-999-239.

 

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Cetăţean al Republicii Moldova,

2. Cunoaşterea limbii român și a limbii ruse,

3. Cunoaşterea unei limbi de circulație internațională (nivel B1, B2),

4. Posedarea calculatorului (Word, Excel, Power Point, Internet),

5. Fără antecedente penale,

6. Apt de muncă, din punct de vedere medical.

7. Aptitudini: De elaborare, de analiză și sinteză a documentelor, abilități de lucru în echipă, spirit organizatoric, aplanare de conflicte, comunicare eficientă, soluționare de probleme.

8.Atitudini/Comportamente: Respect faţă de oameni, punctualitate, profesionalism, responsabilitate, corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

 

I. Specialist principal în Serviciul economic Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

Colectarea,gruparea,prelucrarea înregistrarea, generalizarea elementelor contabile și de raportare contabilă.

Sarcini de bază:

1. Efectuarea cheltuielilor și evidenței contabile prin aplicarea Programului 1 Contabilitate și alte tehnici de calcul.

2. Colectarea, gruparea, sistematizarea informației privind existența și mișcarea activelor în expresie valorică.

3. Confirmarea documentară a operațiunilor economice prin întocmirea documentelor primare și centralizatoare.

4. Evaluarea și recunoașterea elementelor contabile.

5. Întocmirea registrelor contabile.

6. Inventarierea elementelor contabile.

        Cerinţe specifice pentru participare la concurs :

 • studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul economic și contabil;
 • cunoașterea legislației cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • minimum 1 an experiență profesională ce implică evidența contabilă, întocmirea documentelor primare și centralizatoare, sistematizarea informațiilor și elaborarea rapoartelor;
 • abilități de utilizare a Programului 1 Contabilitate;
 • cunoștințe generale în gestionarea modulelor informaționale;

         Bibliografia concursului: 

 • - Codul muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare,
 • - Legea nr.158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public,
 • - Hotărîrea Guvernului nr.802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale;
 • - Codul muncii al Republicii Moldova cu modificările și completările ulterioare,
 • - Legea nr. 48 din 22.03.2012 ,,Cu privire la sistemul de salarizare a funcționarilor publici”.
 • - Hotărîrea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 “Privind salarizarea funcționarilor publici”;
 • - Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 91 din 20.10.2008 ”Privind clasificația bugetară” - Instrucțiunea cu privire la evidența contabilă în instituțiile publice aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 93 din 19.07.2010;

 

II. Specialist principal în Serviciul juridic

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului: Asigurarea corectitudinii aplicării normelor legislației în realizarea funcțiilor Inspecției Sociale.

Sarcini de bază:

1. Asigurarea asistenţei juridice, respectarea şi aplicarea uniformă a legislaţiei în cadrul Inspecţiei Sociale;

2. Reprezentarea intereselor Inspecţiei în instanţele de contencios administrativ şi alte instanţe judecătoreşti;

3. Efectuarea expertizei juridice a proiectelor ordinelor, instrucţiunilor, hotărârilor, dispoziţiilor şi altor acte din cadrul Inspecţiei Sociale;

4. Elaborarea propunerilor pentru modificarea și completarea actelor normative ca rezultat al dificultăților constatate în procesul inspecției prestațiilor și serviciilor sociale;

5. Participarea la avizarea şi elaborarea proiectelor de acte normative şi legislative în domeniu.

        Cerinţe specifice pentru participare la concurs : 

 • studii superioare juridice;
 • cunoașterea legislației naționale în domeniul protecției sociale;
 • 3 ani experiență profesională în domeniul sarcinilor de bază pentru funcția vizată.

      Bibliografia concursului:

 • - Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • - Hotărîrea Guvernului nr.802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecției Sociale;
 • - Legea nr.547 din 25.12.2003 asistenței sociale;
 • - Legea nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social;
 • - Legea nr. 156-XIV privind pensiile de asigurări sociale de stat;
 • - Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale;
 • - Legea nr. 25 –XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;
 • - Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
 • - Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea și controlul veniturilor și a proprietății demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcționarilor publici și a unor persoane cu funcție de conducere;
 • - Legea nr.190- XIII din 19.07.1994 cu privire la petiționare
 • - Acte normative în domeniul de specialitate:
 • - Codul civil al Republicii Moldova;
 • - Codul de procedură Civilă al Republicii Moldova;
 • - Codul Familiei al Republicii Moldova;
 • - Codul contravențional al Republicii Moldova;
 • - Codul muncii al Republicii Moldova.