A A A

 

Anunţ concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul Aparatului central al Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale (str. V. Alecsandri, 2, mun.Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul Aparatului central al ministerului:

 

- Șef Direcție (fpc), Direcția poltici în domeniul asistenței medicale spitalicești-1 unitate;

- Consultant principal, (fpe), Direcția politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii – 1 unitate;

- Consultant principal, (fpe), Secția financiar administrativă-1 unitate; - Consultant principal, (fpe), Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor – 1 unitate;

- Consultant principal, (fpe), Serviciul de informare și comunicare cu mass-media – 1 unitate;

- Auditor intern, (fpe), Serviciul audit intern, - 1 unitate.

 

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

 

• CV-ul;

• formularul de participare (Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009, Anexa nr. 1);

• copia buletinului de identitate;

• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

• copia carnetului de muncă;

• certificatul medical;

• cazierul judiciar;

 

*documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

 

Notă: -Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

 

• Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de 10 decembrie 2018.

 

Dosarele se vor depune în bir.107, et. 1, str. Vasile Alecsandri 2, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, telefon de contact: 022-26-88-02, 022/26-88-74, 022/268872 e-mail : victoria.olaru@msmps.gov.md

 

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

 

 

1. Cetăţean al Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu;

4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

5. Studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

6. Lipsa antecedentelor penale nestinse;

7. Apt de muncă – (din punct de vedere medical);

8. Nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Aptitudini: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control).

 

Atitudini necesare: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate. corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.

 

Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet. Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B1.

 

1. Șef Direcție, (fpc), Direcția politici în domeniul asistenței medicale spitalicești - 1 unitate

 

Scopul general al funcţiei: asigurarea managementului efectiv al activităţii direcţiei pentru realizarea prerogativelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind elaborarea, promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul asistenței medicale.

 

Sarciniile de bază:

 

-Coordonarea, elaborarea și promovarea politiciilor și a cadrului normativ de implementare a politicilor în domeniu asisitenței medicale specializate de ambulatoriu și spitalicești, sănătății reproducerii, asisitenței medicale mamei și copilului, nursingului și îngrijirilor cronice;

 

-coordonarea monitorizării și evaluarii implementării politiciilor în domeniul asistenței medicale specializate de ambulator și spitalicești, sănătății reproducerii, asistenței medicale mamei și copilului, nursingului și îngrijirilor cronice și elaborarea propunerilor de politici în domeniu sau a cadrului normativ de implementare a politicilor;

 

-coordonarea procesului de evaluare a indicatorilor statistici de sănătate a populației, fundamentare și stabilire a volumului de servicii medicale de asistență medicală specializată de ambulatoriu și spitalicească, sănătate a reproducerii, asistență medicală mamei și copilului, nursingului și îngrijirilor cronice, modul de organizare și de prestare a acestora, conform necesității populației;

 

- coordonarea procesului de elaborare a normelor de organizare , funcționare și de reglementare a activității prestatorilor de servicii medicale în domeniul asistenței medicale specializate de ambulatoriu și spitalicești, sănătății reproducerii, asistenței medicale mamei și copilului, nursingului și îngrijirilor cronice;

 

-asigurarea suportului metodologic instituțiilor de profil în procesul de implementare a politicilor în domeniul asistenței medicale specializate de ambulatoriu și spitalicească, sănătate a reproducerii, asistență medicală mamei și copilului, nursingului și îngrijirilor cronice;

 

-asigurarea cooperării cu autoritățile administrației publice centrale și locale, organismele internaționale și organizațiile neguvernamentale în realizarea politicilor în domeniul asistenței medicale specializate de ambulatoriu și spitalicească, sănătate a reproducerii, asistență medicală mamei și copilului, nursingului și îngrijirilor cronice;

 

-asigurarea managementului administrativ al Direcție.i

 

Cerințe specifice:

- studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu

- cursuri de perfecţionare profesionale în domeniu

 

Experiența profesională: cel puțin 4 ani în domeniu Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională la nivelul B2.

 

Bibliografia:

 

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;

Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016;

Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017;

Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995;

Legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului nr. 263 din 27.10.2005;

Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1558 din 27.02.1998;

Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, nr. 1593-XV din 26.12.2002;

Hotărârea Guvernului nr.1387 din 10.12.2007 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;

Hotărîrea Guvernului nr. 89 din 24.05.2018 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018–2022.

Hotărîre cu privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, nr.1372 din 23.12.2005;

Hotărîre cu privire la aprobarea Contractului-tip de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, nr. 1636 din 18.12.2002.

 

2. Consultant principal, (fpe), Direcția politici de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii – 1 unitate.

 

Scopul general al funcției: Contribuirea la elaborarea, promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul protecţiei sociale a copiilor și a familiilor cu copii.

 

Sarcinile de bază:

 

1. Elaborarea politicilor și cadrului normativ în domeniile: dezvoltării, organizării și funcționării serviciilor de asistență și protecție adresate familiilor cu copii, copiilor aflați în situație de risc și copiilor separați de părinți, prestațiilor pentru familiile cu copii și copiii separați de părinți;

 

2. Monitorizarea implementării documentelor de politici și cadrului normativ în domeniile de responsabilitate;

 

3. Elaborarea recomandărilor de îmbunătățire a politicii și de eficientizare a cadrului normativ în domeniile de responsabilitate;

 

4. Acordarea suportului metodologic autorităților tutelare și prestatorilor de servicii de asistență și protecție a copilului privind implementarea politicilor și aplicarea cadrului legal în domeniile de responsabilitate.

 

Cerințe speciale:

Studii:

- Superioare, de licenţă sau echivalente în domeniul asistenței sociale, juridic, sociologie, psihologie, științe politice;

- Cunoaşterea politicilor și legislaţiei în domeniul protecției familiei și copilului;

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1).

 

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniul

 

Bibliografie:

1. Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului din 20.11.1989;

2. Protocolul facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului, referitor la vînzarea de copii, prostituţia copiilor şi pornografia infantilă (a.2000);

3. Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii;

4. Convenţia de la Haga privind protecţia copiilor şi cooperarea în materia de adopţie internaţională din 29 mai 1993;

5. Convenţia O.I.M. nr. 182 din 17.06.1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării lor;

6. Codul Familiei adoptat prin Legea nr.1316-XIV din 26.10.2000;

7. Codul Civil nr. 1107-XV din 06.06.2002;

8. Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;

9. Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

10. Legea nr.140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc și a copiilor separați de părinți;

11. Legea nr. 315 din 23.12.2016 privind prestațiile sociale pentru copii;

12. Legea nr. 99 din 28.05.2010, privind regimul juridic al adopției;

13. Legea nr.190-XIII din 11.07.1994 cu privire la petiționare;

14. Legea nr.133-XVI din 13.06.2008, cu privire la ajutorul social;

15. Legea nr. 123 din 18.06.2010, cu privire la serviciile sociale;

16. Legea nr. 338-XII din 15.12.1994, cu privire la drepturile copilului;

17. Hotărîrea Guvernului nr.270 din 08.04.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului;

18. Hotărîrea Guvernului nr.7 din 20.01.2016, cu privire la aprobarea Regulamentului–cadru privind organizarea și funcționarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate;

19. Hotărîrea Guvernului nr. 1182 din 22.12.2010, pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii şi reducerii ratei mortalităţii infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu;

20. Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15.11.2002, cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii;

21. Hotărîrea Guvernului nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului – cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii;

22. Hotărîrea Guvernului nr. 143 din 12.02.2018 pentru aprobarea Instrucţiunii cu privire la mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului.

 

3. Consultant principal, (fpe), Secția financiar administrativă – 1 unitate;

Scopul general al funcției: organizarea şi coordonarea procesului de elaborare şi implementarea actelor normative în domeniul evidenţei contabile.

 

Sarcinile de bază:

- Participarea la elaborarea și avizarea actelor normative conform domeniilor de competență ;

- elaborarea bugetului ministerului și prezentarea calculelor pe tipurile de cheltuieli componente ale bugetului de stat ;

- acordarea suportuluii metodologic instituțiilor/autorităților publice de pe lîngă și din subordinea ministerului , privind evidența contabilă, raportarea financiară și aplicarea planului de conturi ;

- ținerea evidenței contabile privind excutarea bugetului ;

- recepționarea, analizarea și generalizarea rapoartelor financiare ale instituțiilor financiare/autorităților publice de pe lîngă și din subordinea Ministerului.

 

Cerințele specifice:

Studii: - studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu economiei. - cursuri de perfecţionare prefesională în evidenţa contabilă.

 

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

 

Bibliografie:

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;

Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016;

Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011;

Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30.08.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;

Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar 355 din 23.12.2005

Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014

Legea privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici nr.48 din 22.03.2012

 

4. Consultant principal (fpe), Serviciul tehnologiei informației și comunicațiilor– 1 unitate;

 

Scopul general al funcției: Contribuirea la elaborarea politicilor în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii.

 

Sarcinile de bază:

- Elaborarea şi avizarea cadrului normativ; - Monitorizarea implementării proiectelor TI;

- Elaborarea, documentarea şi menţinerea arhitecturii infrastructurii informaţionale şi tehnologice;

- Asigurarea securităţii informaţiei şi a infrastructurii informaţionale şi tehnologice şi deservirea tehnică şi asigurarea păstrării echipamentului tehnic;

- Acordarea asistenţei utilizatorilor în domeniul utilizării aplicaţiilor soft;

- participarea la monitorizarea şi dezvoltarea Sistemelor Informaţionale Automatizate „Asistenţă Socială” și „E-Sănătate”;

- Asigurarea managementului administrativ al serviciului în lipsa şefului.

 

Cerințe speciale:

Studii: - superioare de licenţă, în domeniul tehnologiei informaţiei.

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu; managementul proiectelor tehnologiei informaţie

 

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniu.

Bibliografie:

Constituţia Republicii Moldova din 29 iulie 1994;

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158-XVI din 4 iulie 2008;

Legea privind Codul de Conduită a funcţionarului public nr.25-XVI din 22.02.2008;

Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016;

Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011;

Legea privind accesul la informaţie nr. 982/11.05.2000 //Monitorul Oficial 88-90/664, 28.07.2000;

Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 30.08.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărîrea Guvernului nr. 733/28.06.2006 cu privire la Concepţia guvernării electronice //Monitorul Oficial 106-111/799, 14.07.2006;

Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare) //Monitorul Oficial 156-159/780, 23.09.2011;

Hotărîrea Guvernului nr. 188/03.04.2012 privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet //Monitorul Oficial 70-71/227, 06.04.2012;

Hotărîrea Guvernului nr. 330/28.05.2012 cu privire la crearea şi administrarea portalului guvernamental unic al serviciilor publice //Monitorul Oficial 104-108/370, 01.06.2012;

Hotărîrea Guivernului nr. 499/06.07.2012 cu privire la subdiviziunea e- Transformare din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale //Monitorul Oficial 143-148/546, 13.07.2012.

 

5. Consultant principal, (fpe), Serviciul de informare și comunicare cu mass-media – 1 unitate;

 

Scopul general al funcției: Contribuirea la asigurarea informării continue a societății privind activitatea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Promovarea inițiativelor și politicilor Ministerului, lansate în conformitate cu Programul de activitate al Ministerului și cu alte documente strategice naționale.

 

Sarcinile de bază:

- Elaborarea concepțiilor de comunicare a reformelor demarate de minister;

- Organizarea desfășurării evenimentelor publice ale ministerului;

- Asigurarea protocolului evenimentelor publice ale ministerului;

- Acordarea suportului metodologic subdiviziunilor ministerului, instituțiilor din subordinea ministerului în domeniul tehnicilor de comunicare cu mass-media;

- Organizarea întrevederilor conducătorilor subdiviziunilor ministerului cu reprezentanții mijloacelor de informare în masă;

- Asigurarea managementului administrativ în lipsa șefului.

 

Cerințe speciale:

Studii: - Superioare de licență sau echivalente, preferabil în domeniul comunicării;

- Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1).

Experienţă profesională: 2 ani de experienţă profesională în domeniul.

Bibliografie:

Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr. 158-XVI din 04.07.2008;

Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;

Legea privind declararea averii și a intereselor personale nr.133 din 17 iunie 2016

Legea cu privire la petiționare nr. 190-XIII din 11.07.1994;

Legea nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie;

Legea nr. 64 din 23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare;

Legea nr. 239 din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional;

Hotărîrea Guvernului nr. 1211 din 27.12.2010 cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale.

 

6. Auditor intern, (fpe), Serviciul audit intern – 1 unitate;

 

Scopul general al funcției: Efectuarea misiunilor de audit intern în cadrul subdiviziunilor structurale şi instituţiilor subordonate ale Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale.

 

Sarcinile de bază:

- Efectuarea misiunilor de audit intern pentru evaluarea sistemului de management financiar și control al unității auditate și aplicarea tehnicilor necesare pentru a atinge obiectivele misiunii de audit;

- Elaborarea rapoartelor de audit intern;

- Monitorizarea implementării recomandărilor oferite în cadrul misiunii de audit și întocmirea notelor informative, privind nivelul de implementare al acestora;

- Monitorizarea implementării în cadrul MSMPS a recomandărilor Curții de Conturi și elaborarea rapoartelor trimestriale, privind nivelul de implementare al acestora.

 

Cerințe speciale:

Studii: - Superioare în domeniul economie, finanţe, audit sau drept;

- Cursuri de perfecţionare în domeniul managementului finanţelor publice/ controlului financiar public intern.

Experienţă profesională: Abilități de utilizare a computerului.

 

Bibliografie:

Constituția Republicii Moldova;

Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;

Legea privind codul de conduită al funcţionarului public nr. 25-XVI din 22.02.2008;

Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare;

Legea nr. 48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici;

Legea nr. 133 din 01.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale;

Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicarea prevederilor legii nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

Hotărîrea Guvernului nr. 331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici;

Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 26.12.2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative;

Legea nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern;

Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007;

Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice;

Ordinul Ministerului finanţelor nr. 189 din 05.11.2015 „Cu privire la aprobarea Standardele naţionale de control intern în sectorul public”;

Ordinul Ministerului finanţelor nr. 113 din 12.10.2012 „Standardele Naţionale de Audit Intern”;

Ordinul Ministerului finanţelor nr. 74 din 10.06.2014 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern (Regulament model de funcționare a unității de audit intern);

Ordinul Ministerului finanţelor nr. 105 din 15.07.2013 „Normele metodologice de audit intern în sectorul public”;

Ordinul Ministerului finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public;

Ordinul Ministerului finanţelor nr. 100 din 29.08.2012 „Regulamentul privind certificarea auditorilor interni în sectorul public”.