A A A

 

ANUNȚ concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul Aparatului central al ministerului

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale (str. V. Alecsandri, 2, mun.Chișinău), anunţă concurs pentru suplinirea funcţiilor publice vacante din cadrul Aparatului central al ministerului:

 

-        Consultant principal, (fpe), Direcția politici în domeniul sănătății publice– 1 unitate.

-        Consultant principal, (fpe), Direcția politici în domeniul sănătății publice, (perioadă determinată) – 2 unități.

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

  • · CV-ul;

  • · formularul de participare (Hotărîrea Guvernului nr. 201/2009, Anexa nr. 1);

  • · copia buletinului de identitate;

  • · copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

  • · copia carnetului de muncă sau o adeverință ce atestă vechimea în muncă;

  • · certificatul medical;

  • · cazierul judiciar;
    • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.

Notă: -Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

- Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

  • · Termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este de pînă la 11 noiembrie 2019, inclusiv. Dosarele se vor depune personal sau prin e-mail, la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, (str. V. Alecsandri 2, et. 1, bir.107, telefon de contact: 022-26-88-02, 022/26-88-74, 022/26-88-72 e-mail: victoria.olaru@msmps.gov.md

 

Cerinţe generale faţă de candidaţi:

1. Deține cetățenia Republicii Moldova;

2. Cunoaşterea limbii de stat;

3. Are capacitate deplină de exerciţiu;

4. Nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;

5. Studiile superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;

6. În ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

7. Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;

8. Nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;

9. Nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

Aptitudini: de organizare, elaborare a documentelor, analiză şi sinteză, comunicare, planificare şi implementare a activităţilor şi deciziilor în domeniu (organizarea, coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi control).

Atitudini necesare: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate. corectitudine, imparţialitate, disciplină, tendinţă de perfecţionare profesională continuă.

Posedarea cunoştinţelor de operare la calculator: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

 

1. Consultant principal, (fpe), Direcția politici în domeniul sănătății publice – 1 unitate

 

Scopul general al funcției: Elaborarea, monitorizarea politicelor publice în controlul bolilor transmisibile, întru identificarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale esenţiale necesare populaţiei.

 

Sarcinile de bază:

- Elaborează proiecte de acte legislative în domeniu bolilor transmisibile privind activităţile cu impact asupra sănătăţii publice.

- Elaborează cadrul normativ în domeniul controlului bolilor transmisibile (instrucţiuni, metodologii, ghiduri, recomandări metodice şi alte acte privind sănătatea publică,ce ține de domeniul bolilor transmisibile).

- Monitorizează, evaluează impactul factorilor de risc asupra maladiilor transmisibile și propune modificări la cadrul normativ existent, conform domeniului de competență.

- Coordonează promovarea și implementarea companiilor de informare a populaţiei în domeniul sănătăţii publice de comun cu specialiștii din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

- Acordă suport metodologic în implementarea politicelor în domeniul maladiilor transmisibile.

-Este persoana de legătură între coordonatorii programelor naționale pe segmentul transmisibil, a recipienților principali ai Fondului Global în RM și a subdiviziunilor din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

- Avizează proiectele actelor normative ce țin de domeniul sănătății publice, conform domeniului de competență.

 

Cerințe specifice:

Studii:

-        studii superioare în medicină/sănătate publică.

-     cursuri de perfecţionare profesionale în domeniul ocrotirii sănătăţii publice.

-     Experienţă profesională: 2 ani deexperienţă profesională în domeniu.

-     Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2).

 

Bibliografia:

Legea nr. 158-XVI/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25-XVI/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;

Legea nr.153/2008 cu privire la controlul și profilaxia tuberculozei;

Legea nr. 23/2007 cu privire la profilaxia HIV/SIDA;

Hotărârea Guvernului nr. 694/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărârea Guvernului nr.1090/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

 

2. Consultant principal, (fpe), Direcția politici în domeniul sănătății publice (perioadă determinată) – 1 unitate

 

Scopul general al funcției: Elaborarea, monitorizarea politicilor şi programelor de sănătate publică în domeniul bolilor nontransmisibile.

 

Sarcinile de bază:

-        Elaborează proiecte de acte legislative în domeniu privind activităţile cu impact asupra sănătăţii publice privind prevenirea maladiilor nontransmisibile,

-        Elaborează și propune spre aprobare actele normative care reglementează controlul bolilor nontransmisibile (instrucţiuni, metodologii, ghiduri, standarde ramurale, recomandări metodice şi alte acte privind sănătatea publică,ce ține de doemniul bolilor nontransmisibile) în domeniul controlului bolilor nontransmisibile.

-        Monitorizează implementarea politicelor publice în domeniul controlul bolilor nontransmisibile și evaluează eficienţa şi eficacitatea implementării politicelor publice privind controlul bolilor nontransmisibile.

-        Acordă suport metodologic în implementarea politicelor publice în domeniul controlul bolilor nontransmisibile și promovării sănătății.

-        Avizează proiectele actelor normative ce țin de domeniul sănătății publice, conform domeniului de competență.

 

Cerințe specifice:

Studii:

-        studii superioare în medicină/sănătate publică.

-     cursuri de perfecţionare profesionale în domeniul ocrotirii sănătăţii publice.

-     Experienţă profesională: 2 ani deexperienţă profesională în domeniu.

-     Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2).

 

Bibliografia:

Legea nr. 158-XVI/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25-XVI/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;

Legea  nr.278/2007 privind controlul tutunului ;

Hotărârea Guvernului nr. 694/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărârea Guvernului nr. 1090/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;

Hotărârea Guvernului nr. 82/2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de prevenire și control al bolilor netransmisibile pe anii 2012-2020;

Hotărârea Guvernului nr. 1000/2016 cu privire la aprobarea Programului naţional de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020.

 

 

3. Consultant principal, (fpe), Direcția politici în domeniul sănătății publice (perioadă determinată) – 1 unitate

 

Scopul general al funcției: Coordonarea măsurilor privind activitățile Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în urgențe de sănătate publică, menținerea legăturilor operative și asigurarea interacțiunii între minister și departamentele de forță, în cadrul îndeplinirii sarcinilor comune.

 

Sarcinile de bază:

 

- Elaborează politicile publice în domeniul urgențelor în sănătate publică.

- Elaborează directive, normative și alte documente necesare în probleme de monitorizare și evaluarea a riscurilor și urgențelor de sănătate publică de comun cu specialiștii din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.

- Monitorizează și evaluează implementarea impactului urgențelor de sănătate publică cu elaborarea recomandărilor de remediere și elaborarea propunerilor asupra cadrului normativ existent.

- Coordonarea activităților de implementarea a Regulamentului Sanitar Internațional (2005) la nivel național cu evaluarea capacităților naționale de pregătire și răspuns la urgențele de sănătate publică și formularea propunerilor de fortificare.

-Asigură Secretariatul Comisiei naţionale extraordinară de sănătate publică a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

-Avizează proiectele actelor normative ce țin de domeniul sănătății publice, conform domeniului de competență.

 

Cerințe specifice:

Studii:

-        studii superioare în medicină/sănătate publică.

-     cursuri de perfecţionare profesionale în domeniul ocrotirii sănătăţii publice.

-     Experienţă profesională: 2 ani deexperienţă profesională în domeniu.

-     Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B2).

 

Bibliografia:

Legea nr. 158-XVI/2008cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;

Legea nr. 25-XVI/2008 privind Codul de conduită a funcționarului public;

Legea nr.133/2016privind declararea averii și a intereselor personale;  

Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice;

Hotărârea Guvernului nr. 694/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale;

Hotărârea Guvernului nr. 1090/2017 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică;

Hotărârea Guvernului nr. 820/2009cu privire la Comisia naţională extraordinară de sănătate publică.

 

Termenul limită de depunere - 11 noiembrie 2019.