A A A

 

Acțiuni consolidate întreprinse de către autorități și societatea civilă în vederea implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Astăzi, 4 decembrie, secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a participat la Conferința Națională cu privire la implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, care se desfășoară în perioada 4 – 5 decembrie 2017.

 

În cadrul Conferinței sunt prezentate și analizate datele statistice privind situația persoanelor cu dizabilități, colectate în cadrul Recensămîntului din 2014, indicatorii de monitorizare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și a Centrului de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, precum și recomandările Comitetelor ONU pentru Republica Moldova privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

 

De asemenea, pe parcursul a 2 zile se va discuta despre accesul la justiție a persoanelor cu dizabilități, drepturile persoanelor cu dizabilități, inclusiv incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități și promovarea dreptului la trai în comunitate, precum și dreptul la instruire vocațională și angajare în cîmpul muncii pentru tinerii cu dizabilități.

 

“Promovarea şi aplicarea unor noi mecanisme de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi perfecţionarea cadrului legislativ-normativ pentru asigurarea accesului acestora la prestaţii şi servicii sociale sunt o prioriatate pentru minister. Aceste măsuri au drept scop asigurarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi şi servesc drept garant al drepturilor lor la protecţie socială. Societatea civilă are un rol important în procesul de elaborare a documentelor de politici, proiectelor de acte normative şi legislative care vizează persoanele cu dizabilităţi, iar propunerile și contribuția lor în acest proces este de o valoare semnificativă” a menționat secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu.

 

După ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în Republica Moldova s-au înregistrat mai multe progrese în ceea ce priveşte incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

 

În acest context, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, a reformat instituția responsabilă de determinarea dizabilității și capacității de muncă, a aprobat setul de indicatori pentru monitorizarea implementării Convenției. La fel, Au fost reglementate și dezvoltate diferite tipuri de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități (Casa comunitară, Locuința protejată, Asistență personală, Respiro, Plasament familial pentru adulți, ș.a), elaborate și aprobate Planurile de transformare a instituțiilor rezidențiale din subordinea ministerului, reglementat serviciul de reabilitare profesională, îmbunătățită legislația care reglementează dreptul la muncă a persoanelor cu dizabilități și accesul la servicii de ocupare, inițiată procedura de semnare a Protocolului Opțional la Convenție, ș.a.

 

Totodată, menționăm că în anul 2017 a fost aprobată Strategia privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017 - 2021, care prevede acțiuni concrete pentru stimularea angajatorilor și a şomerilor din rîndul persoanelor cu dizabilități la incluziunea în cîmpul muncii.

 

Republica Moldova a ratificat Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, prin Legea nr. 166-XVIII din 09.07.2010, demonstrând interes în ceea ce priveşte elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi ajustarea legislaţiei naţionale în vigoare la rigorile internaţionale. Ratificarea Convenţiei de către Republica Moldova a marcat o schimbare importantă în domeniul dizabilităţii.