Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Politici de sănătate

În vederea realizării misiunii, Direcţiei politici în domeniul sănătății publice are următoarele sarcini de bază:

1)    evaluarea stării de sănătate a populaţiei şi riscurilor pentru sănătate în raport cu determinanţii stării de sănătate: factori sociali, economici, comportamentali, biologici şi de mediu;
2)    reglementarea domeniului de sănătate publică, asigurarea controlului acestor reglementări;
3)    organizarea şi coordonarea activităţii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a Sănătăţii Publice;
4)    elaborarea şi promovarea programelor naţionale, pentru identificarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale esenţiale, necesare populaţiei, stabilirea priorităţilor, serviciilor medicale, cu respectarea principiilor de asigurare echitabilă a necesităţilor populaţiei;
5)    monitorizarea şi evaluarea implementării Programelor Naţionale în Sănătate Publică în domeniul controlului bolilor transmisibile şi non-transmisibile;
6)    coordonarea activităților din cadrul planurilor de acțiuni ale Programelor Naţionale în Sănătate Publică;
7)    coordonarea fluxului financiar din cadrul realizării programelor naţionale;
8)    coordonare activităților legate de urgențele de sănătăte.

În vedere realizării misiunii de a elabora şi evalua politicile în domeniul serviciilor de asistență medicală primară, urgentă și comunitară, prin crearea unor servicii adecvate adaptate la necesităţile utilizatorilor şi la povara maladiilor, Direcția are următoarele atribuții de bază:
1. Coordonarea, elaborarea politicilor în domeniul asistenței medicale primare, urgente, și comunitare (sănătate mintală, serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, îngrijirilor la domiciliu, paliative și nursing) și elaborarea propunerilor de politici publice sau a cadrului normativ de implementare a politicilor. 
2.  Elaborarea, avizarea, și efectuarea sintezei cadrului normativ de implementare a politicilor în domeniul asistenței medicale primare, urgente prespitalicești, asistenței medicale comunitare de sănătate mintală, serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, îngrijirilor la domiciliu, paliative și nursing.
3.  Monitorizarea și evaluarea politicilor privind asistența medicală primară, urgentă prespitalicească, asistență medicală comunitară de sănătate mintală, serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor, îngrijirilor la domiciliu, paliative și nursing.
4.  Evaluarea, fundamentarea şi stabilirea volumului şi modului de prestare a serviciilor de asistenţă medicală primară, urgentă şi comunitară, conform necesităţilor populaţiei.
5.  Elaborarea normelor de organizare, funcţionare şi de reglementare a activităţii prestatorilor serviciilor de asistenţă medicală primară, urgentă şi comunitară.
6.  Elaborarea şi promovarea cadrului normativ privind managementul performanţei prestatorilor de servicii de asistenţă medicală primară, urgentă şi comunitară.
7.  Evaluarea, expertizarea şi avizarea proiectelor de acte normative pentru implementarea managementul performanţei prestatorilor de servicii de asistenţă medicală primară, urgentă şi comunitară.
8.  Asigurarea suportului metodologic instituţiilor de profil în procesul implementării politicilor în domeniul asistenţei medicale primare, urgente şi comunitare.
9.  Asigurarea cooperării cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, organismele internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale în realizarea politicilor publice în domeniul asistenţei medicale primare, urgente şi comunitare.
10. Elaborarea rapoartelor analitice privind gradul de implementare a documentelor de politici şi propunerilor de îmbunătăţire a cadrului normativ în domeniul  asistenţei medicale primare, urgente şi comunitare.
11. Participarea conform domeniului de competenţă a Ministerului la elaborarea, promovarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul diasporei, migraţiei, reintegrării, îmbătrânirii, drogurilor.
12. Monitorizarea, evaluarea, elaborarea rapoartelor privind implementarea Programului național privind sănătatea mintală pe anii 2017-2021 și a planului de acțiuni pentru implementarea acestuia și Programului național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 2016-2020.

În vedere realizării misiunii de a elabora şi evalua politicile în domeniul medicamentului şi dispozitivelor medicale pentru aprovizionarea populaţiei şi instituţiilor medico-sanitare cu medicamente şi dispozitive medicale de calitate şi inofensive, adaptate la necesităţile utilizatorilor Serviciul are următoarele sarcini de bază:

1. elaborează şi coordonează implementarea politicilor publice în domeniul medicamentului, asistenţei farmaceutice şi dispozitivelor medicale;
2. coordonează monitorizarea și evaluarea implementării politicilor în domeniu sau a cadrului normativ de implementare a politicilor;
3. elaborează şi asigură punerea în aplicare a Regulilor de bune practici în domeniul medicamentului şi stabileşte, în condiţiile legii, reglementări pentru managementul raţional al medicamentului;
4. elaborează propuneri de politici publice pentru domeniul de aplicare a medicamentului, asistenţei farmaceutice şi dispozitivelor medicale, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene;
5. asigură supravegherea îndeplinirii prevederilor actelor normative de către instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile care au responsabilităţi în domeniul vizat şi de către instituţiile medico-sanitare publice, în colaborare cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, alte organizaţii şi instituţii abilitate, precum şi cu comisiile de specialitate şi cu societatea civilă;
6. stabileşte, priorităţile în domeniul vizat, identifică medicamentele esenţiale şi Formularul Naţional Farmacoterapeutic, cu respectarea principiilor de asigurare echitabilă a necesităţilor adecvate ale populaţiei, şi o atenţie prioritară la necesităţile grupurilor vulnerabile;
7. îndeplineşte alte atribuţii menite să asigure exercitarea deplină şi operativă a atribuţiilor date în competenţa Serviciului prin acte normative.

Lista organismelor acreditate pentru a efectua verificări ale dispozitivelor medicale

Linkuri utile