Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Protecția Socială

În scopul elaborării şi promovării politicii unice de stat în domeniul asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, de prevenire şi de combatere a violenţei în familie și traficului de ființe umane Direcţia are următoarele atribuţii de bază:

elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ-normativ în domeniul asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii și combaterii violenţei în familie şi traficului de fiinţe umane, inclusiv în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu tratatele internaţionale la care RM este parte;
coordonarea procesului de armonizare a legislației naționale din domeniul de competență al Direcției la normele europene și internaționale;
identificarea necesităţii efectuării studiilor analitice în domeniile de activitate ale Direcţiei;
examinarea demersurilor şi petiţiilor conform legislaţiei, acordarea audienţei beneficiarilor;
avizarea proiectelor de acte legislative și normative, rapoartelor, elaborate de alte autorităţi sau organizații;
elaborarea, fundamentarea şi dezvoltarea programelor şi proiectelor de politici în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii violenţei față de femei și violenței în familie, a traficului de fiinţe umane;
coordonarea metodologică a procesului de dezvoltare a serviciilor sociale adresate victimelor şi prezumatelor victime ale TFU, subiecţilor violenţei în familie;
coordonarea metodologică a activităţii unităţilor gender din cadrul Grupurilor coordonatoare în domeniul gender ale organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi administrative centrale, precum și a unităților gender dun cadrul autorităților publice locale;
stabilirea parteneriatelor, în scopul prevenirii violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane şi asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
iniţierea şi elaborarea Acordurilor bilaterale în materie de repatriere şi protecţie socială a victimelor traficului de fiinţe umane;
coordonarea organizării campaniilor de informare și sensibilizare a populației în vederea prevenirii și combaterii violenței față de femei și violenței în familie și a traficului de ființe umane, precum și eliminării stereotipurilor de gen și promovării egalității de șanse între femei și bărbați;
monitorizarea implementării legislației, documentelor de politică națională din domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii și combaterii violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane;
elaborarea rapoartelor guvernamentale periodice conform prevederilor tratatelor internaţionale din domeniul său de activitate;
elaborarea informaţiilor şi rapoartelor sectoriale conform politicilor şi planurilor de acţiuni aprobate;
promovarea recomandărilor primite de la comitetele şi consiliile specializate ale ONU şi Consiliului Europei, privind domeniile de activitate şi coordonarea procesului de implementare a acestora;
asigurarea implementării şi consolidării Sistemului Naţional de Referire pentru protecţia şi asistenţa victimelor traficului de fiinţe umane (SNR);
coordonarea acţiunilor ce ţin de pregătirea şi demararea procedurilor de repatriere a adulţilor în conformitate cu prevederile Hotărîrii de Guvern nr. 948 din 07.08.2008 prin intermediul Unităţii Naţionale de Coordonare (UNC) al SNR;
acordarea asistenţei metodologice direcţiilor raionale, municipale, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) de asistenţă socială şi protecţie a familiei, echipelor multidisciplinare, asistenţilor sociali comunitari, precum şi prestatorilor de servicii din domeniu;
asigurarea activității de secretariat în conformitate cu cadrul regulatoriu aprobat a: Consiliului coordonator interministerial în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi; Consiliului de coordonare a asistenței externe în domeniul asigurării egalității între femei și bărbați.

Republica Moldova a ratificat Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, prin Legea nr. 166-XVIII din 09.07.2010, demonstrând interes în ceea ce priveşte elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi ajustarea legislaţiei naţionale în vigoare la prevederile celei internaţionale. Ratificarea Convenţiei de către Republica Moldova a marcat o schimbare importantă în domeniul dizabilităţii.

 

În vederea realizării prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte și obiectivelor documentelor strategice naţionale, activitatea Direcției politici de protecție socială a persoanelor cu dizabilități este orientată și spre promovarea și aplicarea unor noi mecanisme de protecţie socială persoanelor cu dizabilităţi, precum și perfecţionarea cadrului legislativ-normativ pentru asigurarea accesului acestor persoane la prestaţii și servicii sociale.

 

După ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități s-a reuşit înregistrarea mai multor progrese în ceea ce priveşte incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

 

Au fost elaborate și aprobate mai multe acte legislative și normative, care reglementează procesul de reformare a domeniului, inclusiv: au fost aprobate Strategia de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități și Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități; a fost reformată instituția responsabilă de determinarea dizabilității și capacității de muncă; au fost reglementate și dezvoltate diferite tipuri de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități (Casa comunitara, Locuința protejată, Asistență personală, Respiro, Plasament familial pentru adulți, ș.a). Totodată, mai este necesar de întreprins în continuare acțiuni concrete în vederea implementării Convenției și a recomandărilor, observațiilor Raportorilor speciali ONU, care au vizitat RM. În acest sens vor fi elaborate și promovate și alte proiecte de acte normative în vederea asigurării incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. 

 

În scopul  promovării și implementării politicilor în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi Direcția are următoarele atribuții de bază:


1)    elaborarea și promovarea politicilor în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
2)    elaborarea şi perfecţionarea cadrului normativ în domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi;
3)    elaborarea şi perfecţionarea cadrului normativ privind prestațiile de asistență socială pentru persoanele cu dizabilități;
4)    elaborarea și perfecționarea cadrului normativ și standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale adresate persoanelor cu dizabilități;
5)    asigurarea dezvoltării mecanismelor de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi;
6)    efectuarea analizelor implementării politicilor de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi şi elaborarea recomandărilor privind îmbunătăţirea situaţiei în domeniu;
7)    expertizarea și avizarea proiectelor de acte administrative, legislative, normative;
8)    efectuarea analizelor implementării prevederilor tratatelor internaționale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi și a politicilor de protecţie a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
9)    efectuarea analizelor bunelor practici aplicate la nivel internațional în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități şi elaborarea propunerilor privind îmbunătăţirea situaţiei în domeniu, inclusiv prin amendarea legislației;
10)    coordonarea şi monitorizarea activității Consiliului Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă și activității Centrului Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare;   
11)    acordarea asistenţei metodologice Agenției Naționale Asistență Socială/ structurilor teritoriale de asistenţă socială/organizațiilor neguvernamentale și altor instituții, organizații în implementarea legislaţiei din domeniu;
12)    elaborarea rapoartelor naţionale periodice cu privire la implementarea Convenţiei ONU privind  drepturile persoanelor cu dizabilități și altor tratate, la componenta dizabilitate;
13)    cooperarea cu organizațiile internaționale și partenerii de dezvoltare în vederea realizării programelor naționale în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități;
14)    informarea și consultarea persoanelor cu dizabilități, organizaţiilor neguvernamentale din domeniu și altor instituții interesate, despre drepturile acestora și politicile în domeniu, precum şi despre prevederile cadrului normativ din domeniu, inclusiv, prin organizarea și participarea la diferite evenimente și corespondența scrisă.

În scopul elaborării şi promovării politicii unice de stat în domeniul protecției drepturilor copilului și familiilor cu copii Direcţia are următoarele atribuţii de bază:

 1. elaborează și coordonează procesul de implementare a politicilor de dezvoltare durabilă a sistemului de protecție a drepturilor copilului și familiilor cu copii;
 2. efectuează analizele politicilor de protecţie a drepturilor copilului și familiilor cu copii şi elaborează recomandări privind îmbunătăţirea acestora;
 3. elaborează şi perfecţionează cadrul normativ în domeniul protecţiei drepturilor copilului și familiilor cu copii şi monitorizează implementarea acestuia;
 4. asigură exercitarea atribuţiilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale în calitate de autoritate centrală în domeniul protecţiei copilului, precum şi de autoritate centrală desemnată în contextul implementării prevederilor Convenţiei de la Haga din 29 mai 1993 privind protecţia copilului şi cooperarea în materia adopţiei internaţionale şi Convenţiei de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii;
 5. analizează rezultatele monitorizării aplicării standardelor minime de calitate a serviciilor sociale adresate familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți;
 6. asigură dezvoltarea mecanismelor de protecţie socială a familiei cu copii, copiilor în situație de risc și copiilor separați de părinți, precum și accesul acestora la servicii de asistenţă socială de calitate;
 7. susține metodologic activitatea serviciilor sociale adresate familiilor cu copii în situație de risc și a copiilor separați de părinți;
 8. coordonează metodologic activitatea autorităţilor tutelare din cadrul unităţilor administrativ – teritoriale de nivelul întâi şi nivelul al doilea;
 9. coordonează şi monitorizează activităţile în domeniul adopţiei;
 10. asigură accesul persoanelor fizice şi juridice interesate la informaţia privind copiii luaţi în evidenţă pentru adopţie;
 11. colectează și analizează informaţia despre adopţiile naţionale şi internaţionale;
 12. monitorizează respectarea drepturilor copilului în perioada pre- şi postadopţie;
 13. deţine Registrul de stat al adopţiei, în condiţiile legii;
 14. recepționează și facilitează examinarea cererilor privind returnarea copiilor relocați ilegal de către părinți și/sau cererilor privind asigurarea accesului părinților la creșterea și educația copiilor în contextul prevederilor Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 privind aspectele civile ale răpirii internaționale de copii;
 15. asigură, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, repatrierea şi protecţia copiilor identificaţi fără însoţitori şi copiilor aflaţi în dificultate peste hotarele ţării;
 16. promovează măsuri de prevenire a violenţei faţă de copil;
 17. coordonează implementarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi traficului;
 18. coordonează, în comun cu autorităţile publice centrale şi locale, cu organismele internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale, realizarea programelor sociale de protecţie a drepturilor copilului și familiilor cu copii;
 19. cooperează cu organizațiile internaționale, organizațiile neguvernamentale, autoritățile publice centrale și locale în procesul de elaborare și/sau implementare a proiectelor de asistență tehnică în domeniul drepturilor copilului și familiilor cu copii;
 20. acordă asistenţă metodologică structurilor teritoriale de asistenţă socială, precum şi asociaţiilor obşteşti prestatoare de servicii în domeniul drepturilor copilului și familiilor cu copii;
 21. colectează, prelucrează și analizează informațiile și datele statistice în domeniul drepturilor copilului și familiilor cu copii, elaborează rapoarte în rezultatul analizelor efectuate;
 22. elaborează rapoarte naţionale periodice privind aplicarea la nivel naţional a Convenţiei ONU privind drepturile copilului și rapoarte privind implementarea prevederilor altor tratate/acorduri în domeniul drepturilor copilului și familiilor cu copii.

Lista copiilor eligibili pentru adopție internațională

În scopul elaborării şi promovării politicii unice de stat în domeniu asistenţei sociale a familiilor cu venituri mici, vîrstnicilor și veteranilor, Direcția are următoarele sarcini de bază:

 


a)    coordonarea procesului de analiză, elaborarea și promovarea implementării politicilor şi cadrului normativ în domeniul protecţiei sociale a persoanelor vîrstnice, familiilor vulnerabile cu venituri mici, persoanelor fără domiciliu, persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, consumatorilor de substanțe psihoactive, veteranilor de război, persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl și altor avarii cu radiație ionizantă, inclusiv a sistemului de asistență socială comunitară, reţeaua naţională de asistenţă socială, precum și avizarea proiectelor de acte normative care au tangență cu domeniul respective;
b)    coordonarea procesului de dezvoltare a cadrului legal privind crearea serviciilor sociale de către autoritățile administrației publice locale (nivelul unu și doi) adresate persoanelor vîrstnice și persoanelor adulte aflate în dificultate;
c)    coordonarea procesului privind dezvoltarea mecanismelor/instrumentelor de implementare a politicii promovate conform competențelor direcției;
d)    coordonarea procesului privind aplicarea uniformă la nivel național a instrumentelor de lucru, mecanismelor sectoriale și intersectoriale în domeniul prestării serviciilor sociale la nivel comunitar adresate persoanelor adulte, persoanelor vîrstnice, asigurării cu bilete de tratament balneo-sanatorial;
e)    analizarea rapoartelor privind eficiența/dificultățile/controalele efectuate în domeniul asistenței sociale și întreprinderea măsurilor privind modificarea și completarea cadrului legal;
f)    cooperarea cu organizațiile internaționale, organizațiile neguvernamentale, autoritățile publice centrale și locale în procesul de elaborare și/sau implementare a proiectelor de asistență tehnică, precum și în procesul de realizare a programelor sociale în domeniul protecției familiilor defavorizate cu venituri mici, persoanelor aflate în dificultate și persoanelor vîrstnice, etc.

În scopul elaborării şi promovării politicii unice de stat în domeniul  asigurării sociale și medicale Direcția îi are următoarele funcții de bază:


1.elaborarea și promovarea cadrului legislativ și normativ în domeniul asigurărilor sociale și medicale, cu stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare;
2. elaborarea și promovarea cadrului normativ în vederea asigurării stabilității și sustenabilității sistemului public de asigurări sociale și asigurări medicale, precum și dezvoltarea acestora;
3. asigurarea cadrului normativ necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate, precum şi a compatibilităţii acestuia cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi cu legislaţia comunitară;
4. asigurarea corespunderii politicii elaborate cu strategiile şi programele naţionale şi racordarea politicii existente la priorităţile şi necesităţile de integrare europeană;
5. coordonarea sistemelor de securitate socială cu statele de destinație ale lucrătorilor migranți originari din Republica Moldova.