Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Muncă

În vederea realizării misiunii, Direcţia politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatului social are următoarele sarcini de bază:

1. elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative în domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă şi al parteneriatului social;

2. perfecţionarea şi ajustarea la standardele internaţionale a legislaţiei muncii și securității și sănătății în muncă în vigoare;

3. expertizarea proiectelor de acte normative care parvin în adresa Ministerului şi au tangenţe cu domeniul de activitate al Direcţiei;

4. întocmirea rapoartelor iniţiale şi periodice la Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de Republica Moldova;

5. dirijarea metodologică a aplicării legislaţiei muncii și securității și sănătății în muncă în vigoare;

6. propagarea legislației în domeniul muncii și securității și sănătății în muncă, examinarea petiţiilor şi adresărilor ce ţin de domeniul muncii, parvenite de la cetăţeni, unităţile economice, organele publice centrale şi locale şi acordarea explicaţiilor juridice de rigoare;

7. examinarea contestaţiilor depuse împotriva măsurilor aplicate de Inspectoratul de Stat al Muncii;

8. exercitarea altor atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.

În scopul elaborării şi promovării politicii unice de stat în domeniul ocupării și reglementării migrației forţei de muncă, Direcţia are următoarele sarcini:
1) Elaborarea și promovarea politicii de stat în domeniul ocupării forței de muncă și reglementării migrației forței de muncă;
2) Coordonează, monitorizează și evaluează activitatea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;
3) Coordonează metodologia și procesul de elaborare a standardelor ocupaționale;
4) Coordonează colaborarea cu comitetele sectoriale, inclusiv asigură finanțarea comitetelor sectoriale din bugetul de stat, conform legislației în vigoare;
5) Promovează cooperarea cu principalele state de destinație pentru lucrătorii moldoveni;
6) Coordonează, conform competențelor, măsurile de reintegrare profesională a cetățenilor reveniți de peste hotarele țării;
7) Promovează cooperarea bilaterală, internațională în domeniul ocupării forței de muncă forței de muncă;
8) Asigură actualizarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova.

Standarte ocupaționale

Lista Comitetelor sectoriale

Raportul de evaluare privind gradul de implementare al Strategiei Naţionale privind Politicile de Ocupare a Forţei de Muncă pe anii 2007-2015

Proiecte implementate în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării

În promovarea politicilor de stat în domeniul demografic, asigurarea coerenţei cu priorităţile de dezvoltare socio-economică a statului Serviciul exercită următoarele atribuţii de bază: elaborează şi promovează documente de politici naţionale privind securitatea şi dezvoltarea demografică; monitorizează impactul politicilor de stat asupra situaţiei sociale prin prisma proceselor demografice; evaluează schimbările componentelor de structură a populaţiei, monitorizează indicatorii demografici şi determină nivelul de riscuri demografice; asigură mecanismele de cooperare intersectorială la elaborarea politicilor demografice; dezvoltă instrumente metodologice pentru implementarea politicilor demografice la nivel naţional şi regional generalizează informaţii şi raportează periodic Guvernului cu privire la situaţia demografică şi impactul politicilor socio-economice, vizând componentele populaţiei în aspectul natalităţii, mortalităţii şi migraţiei; determină instrumentele de instituţionalizare a prognozelor demografice pe termen mediu; dezvoltă capacităţile instituţionale privind abordarea politicilor prin prisma îmbătrânirii populaţiei şi promovarea adaptabilităţii la schimbările demografice în cadrul strategiilor sectoriale; studiază experienţa internaţională, legislaţia comunitară şi propune măsuri de ajustare a cadrului juridic naţional ce ţine de gestionarea domeniului demografic; examinează necesităţile în realizarea proiectelor de cercetare ştiinţifică în vederea argumentării obiectivelor şi determinării priorităţilor politicilor demografice; înaintează propuneri privind îmbunătăţirea sistemelor, practicilor şi a instrumentelor de acumulare şi diseminare a datelor demografice, vizând principalii indicatori în domeniul populaţiei; contribuie la fortificarea capacităţilor analitice a instituţiilor cu atribuţii în domeniul demografic (conferinţe, seminare, întruniri de informare cu experţii autohtoni şi internaţionali).