Font Mărit
Alb - Negru
Cursor vizibil

Resurse umane în sănătate

1. Ordin Nr. 52 – p § 5 20 aprilie 2011 Cu privire la subdiviziunea resurse umane din instituţiile medico-sanitare

2. Codul Muncii al Republicii Moldova

3. Legea ocrotirii sănătăţii

4. Convenţia colectivă (nivel de ramură) pe anii 2014 – 2017

5. Privind carnetul de muncă

6. Nomenclatoarelor funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum şi a contractelor-tip cu privire la răspunderea materială deplină

7. Regulamentul cu privire la vechimea în muncă în specialitate

8. Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice

9. Privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

10. Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă

11. Cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii

12. Regulile de întocmire a documentelor organizatorice şi de dispoziţie şi Instrucţiunii-tip cu privire la ţinerea lucrărilor de secretariat în organele administraţiei publice centrale de specialitate şi ale autoadministrării locale ale Republicii Moldova

13. Indicatorul documentelor-tip și al termenelor lor de păstrare pentru organele administrației publice, pentru instituțiile, organizațiile și întreprinderile Republicii Moldova/ Monitorul oficial Nr. 247-255 din 05.08.2016

14. Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare

15. Regulamentul cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile

16. Regulamentul cu privire la evidenţa militară

17. Cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat

18. Cu privire la instruirea medicilor şi farmaciştilor rezidenţi şi plasarea în cîmpul muncii a tinerilor specialişti

19. Cu privire la exercitarea profesiunii de medic 20. Cu privire la aprobarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)

21. Cu privire la efectele juridice ale actelor de studii eliberate de către instituţiile de învăţămînt din raioanele de Est ale Republicii Moldova şi or. Bender

22. Regulamentul cadru al institutiei medico-sanitare publice republicane

23. Strategia de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătăţii pentru anii 2016-2025

24. Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

25. Ordinul  nr.  621  din 06 iulie 2021  cu  privire  la  aprobarea Regulamentului de  repartizare și  plasare  în  cîmpul  muncii a  absolvenților  de  învățămînt  medical și  farmaceutic  superior, profesional tehnic , postsecundar  și  postsecundar nonterțiar de  stat    

26. Ordin MS nr.388 din 22.04.2022: Cu privire la Comisia de transfer a tinerilor specialiști

27. Ordin MS nr.771 din 08.08.2022: Cu privire la repartizarea pentru plasarea în câmpul muncii a absolvenților USMF „Nicolae Testemițeanu”, programul de studii „Asistență Medicală Generală”, promoția 2022

28. Ordin MS Nr.113 din 30.01.2024: Cu privire la modificarea anexei nr.2 a Ordinului nr.388/2022 „Cu privire la Comisia de transfer a tinerilor specialiști”

28. Ordin MS Nr. 52-P§3 din 15.05.2009: Cu privire la reglementarea vizitelor medicilor specialiști de peste hotare

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anunță pentru cei interesați că, în cadrul Universității de Medicină și Farmaceutică „Grigore T. Popa” din Iași, România, se vor derula două programe noi de studiu în limba engleză, acreditate de către Ministerul Educației Naționale, începând cu anul universitar 2017-2018.

1.Physiotherapy (Balneology, physical therapy and medical rehabilitation), 3 ani- studii de licență, 3000 euro/an, 45studenți/an.

2.Biomedical Engineering, 2 ani- master, 2500 euro/an, 45 studenți/an.

Actele se depun în Cabinetul Instructiv Metodic Republican al Ministerului Sănătății

Adresa mun. Chişinău, str. Cozmescu, 3, Blocul B, et.2, bir.8

Program de audiență:

Luni          13:00-16:00

Joi             09:00-12:00 

Solicitantul este informat prin telefon sau e-mail pentru a ridica certificatul de autentificare. 
Actele se vor elibera conform programului de audiență.


Informații suplimentare:      +373 60009700    /    +373 69718107

Extras din Regulamentul privind confirmarea autentificării studiilor medicale și farmaceutice, calificărilor obținute, formării profesionale continue și activității de muncă.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————


Ordinul nr 1603 din 28 decembrie 2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind confirmare autentificării studiilor medicale și farmaceutice, calificărilor obținute, formării profesionale continue și activității de muncă  

Ordinul MS Nr.186 din 22.02.2024: Cu privire la modificarea Ordinului Nr.386/2018 „Cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor”

Graficul ședințelor de Atestare a personalului medical cu studii medii pe anul 2024

Graficul ședințelor Comisiilor de Atestare a medicilor pe anul 2024

Ordinul MS nr. 426 din 16.05.2023: Cu privire la modificarea ordinului nr.394/2018 „Сu privire la atestarea personalului medical și farmaceutic cu studii medii de specialitate” 

Ordinul MS nr.94 din 15.02.2023: Cu privire la modificarea Ordinului nr.394/2018 „Cu privire la atestarea personalului medical și farmaceutic cu studii medii de specialitate”

Ordinul MS nr.93 din 15.02.2023: Cu privire la modificarea Ordinului nr.386/2018 „Cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor”

Graficul de atestare a medicilor 2023

Graficul de atestare a asistenților 2023

Ordin MS nr.892 din 28.09.2022: Cu privire la modificarea anexei nr.2 a Ordinului nr. 386/2018 „Cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor”

Ordin nr.768 din 04.08.2022: Cu privire la modificarea anexei nr.2 a Ordinului nr368/2018 „Cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor”

Ordin nr. 188 din 02.03.2022: Cu privire la modificarea și completarea ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 386/2018 ,,Cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor”

Ordin nr. 184 din 02.03.2022: Cu privire la modificarea anexei nr.2 al Ordinului nr-394 din 13.03.2018 „cu privire la atestarea personalului medical și farmaceutic cu studii medii de specialitate

Graficul de atestare  a medicilor 2022

Graficul de atestare a asistenților 2022

Ordinul nr. 60 din  02.02.2021   cu  privire  la  modificarea  și  completarea  ordinului Ministrului  Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 368/2018 „Cu  privire  la  atestarea medicilor și farmaciștilor”

Ordinul nr. 212  din  02.03.2020   cu  privire  la  modificarea  anexei  nr.2 al  ordinului nr. 386/2018 „cu privire  la  atestarea medicilor  și farmaciștilor”

Ordinul nr.211 din 02.03.2020 cu  privire la  modificarea  anexei nr. 2 al  ordinului nr.394 din 13.03.2018 ” cu privire  la  atestarea  personalului medical  și  farmaceutic cu  studii medii de  specialitate’

Graficul atestare medici 2021

Graficul atestare asistenți medicali 2021 

Ordin nr.199 din 18 februarie 2019 Cu privire la modificare  anexei nr.2  Ordinului MInisterului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  nr 394 din 13.03.2018 Cu privire la atestarea personalului medical și farmaceutic cu studii medii de specialitate

Ordin nr 198 din 18 februarie 2019 cu privire la modificarea anexei nr.2 al Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 386 din 07.03.2018 Cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor

 Graficul de atestare a medicilor pentru anul 2019

Graficul de atestare a personalului medical cu studii medii pentru anul 2019

Ordin nr 1568 din 27 decembrie 2018 cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 386 din 07.03.2018 Cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor

Programul formării profesionale continue a medicilor și farmaciștilor anul de studii 2019

 Graficul de atestare a medicilor pentru anul 2018

Graficul de atestare a personalului medical cu studii medii pentru anul 2018

Ordin nr 394  din 13 martie 2018 Cu privire la atestarea personalului medical şi farmaceutic cu studii medii de specialitate

Ordinul nr. 386 din 07 martie 2018 Cu privire la atestarea medicilor şi farmaciştilor

Ordin nr.1310 din 16.11.18 Cu privire la modificare și completarea Ordinului MInisterului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  nr 386 din 07.03.2018 Cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor

Ordin nr.1313 din 16.11.18 Cu privire la modificare anexei nr.2 al Ordinului nr. 386 din 07.03.18 Cu privire la atestarea medicilor și farmaciștilor

Ordinul MS Nr.1053 din 04.12.2023: Cu privire la repartizarea absolvenților USMF „Nicolae Testemițanu”, promoția 2023, specialitățile cu durata de 2 și 4 ani de studii de rezindențiat

Ordinul MS Nr.1019 din 23.11.2023: Cu privire la repartizarea la clinicile de rezidențiat a medicilor/farmaciștilor rezidenți înmatriculați la anul I de studii 2023-2024

Ordinul MS Nr.1018 din 23.11.2023: Cu orivire la aprobarea rezultatelor admiterii la studii de rezidențiat în anul universitar 2023-2024

Ordinul MS Nr.893 din 23.10.2023: Cu privire la repartizarea absolvenților USMF „Nicolae Testemițanu”, promoția 2023, specialitățile cu darata de 3 și 5 ani de studii de rezidențiat

Ordinul MS Nr. 798 din 27.09.2023: Cu privire la admiterea în rezidențiat în anul de studii 2023-2024

Ordinul nr. 306 din 10.04.2023: „Сu privire la constituirea Comisiei de ехаmiпаrе а сеrеrilоr de trапsfеr а medicilor rezidenți la altă specialitate”

Ordin MS nr.1162 din 09.12.2022: Cu privire la repartizarea pentru plasare în câmpul muncii a absolvenților USMF „Nicolae Testemițanu”, la specialitățile cu III ani de studii de rezidențiat, promoția anului 2022

Ordin MS nr.1028 din 27.10.2022: Cu privire la modificarea anexei nr.3 a Ordinului MS nr.1011 din 26.10.2022

Ordinul MS nr.
937 din 10.10.2022: Cu privire la aprobarea rezultatelor admiterii la studii de
rezidențiat în anul universitar 2022-2023

Ordin MS nr.1011 din 26.10.2022: Cu privire la repartizarea pentru plasare în câmpul muncii a absolvenților USMF „Nicolae Testemițanu”, la specialitățile cu IV ani de studii de rezidențiat, promoția anului 2022

Ordin MS nr.929 din 05.10.2022: Cu privire la repartizarea pentru plasare în cîmpul muncii a absolvenților USMF „Nicolae Testemițanu”, la specialitățile cu II și V ani de studii de rezidențiat, promoția anului 2022. 

Ordin MS nr.853 din 16.09.2022: Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la studii de rezidențiat

Ordinul MS nr. 1182 din 17.12.2021: Cu privire la aprobarea rezultatelor admiterii la studii de rezidențiat în anul universitar 2021-2022

Ordin MS nr.987 din 22.10.2021 repartizarea absolventilor an.III

Ordin MSMPS nr.854 din 16.09.2021 repartizarea absolventi USMF 2021

Hotarîrea Guvernului nr. 367 din 10.06.2020 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea studiilor de rezidenţiat

Ordin MSMPS nr.1107 din  26  noiembrie   2020  cu  privire  la  aprobarea  Regulamentului de  organizare  studiilor  secundariat clinic

Ordin MSMPS nr.1135-2019 repartizarea abs.2019

Ordin nr. 979 din 24 august 2018 cu privire la admiterea în rezidențiat pentru anul 2018-2019 

Ordin nr. 71 – P § 1 din 06.07.2016 Cu privire la repartizarea pentru plasare în cîmpul muncii a absolvenţilor studiilor de rezidenţiat, promoţia anului 2016

Ordin nr. 14 – P § 1 din 08.02.2016 Cu privire la reglementarea competenţelor şi volumului de muncă a rezidenţilor

Ordin nr. 175 – P § 2 din 23.12.2015 Cu privire la aprobarea Nomenclatorul specialitatilor pentru pregatirea postuniversitara prin studii de rezidentiat

Ordinul nr. 134 -P § 1 din 03 noiembrie 2014 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la studiile postuniversitare prin rezidentiat

Hotărîrea Guvernului nr 791 din 07.10.2013 Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Ordin nr. 135-p § 17 din 26 septembrie 2011 Privind aprobarea Regulamentelor cu privire la instruirea postuniversitară

Competentile rezidentilor

Linkuri utile